Odpowiedzi

2010-01-28T18:57:21+01:00
Jezus urodził się w Betlejem . Przyszedł na świat po ta aby oddać za nas swoje życie na krzyżu.Zmartwychwstał trzeciego dnia, zasiadł po prawicy.Gdy jeszcze chodził po świecie głosił Słowo Boże oraz nauczał.
2010-01-28T18:59:04+01:00
Dzieciństwo i młodość spędził w Jerozolimie i Nazarecie. Ok.
27r. p.n.e przyją chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela i rozpoczął
działalność jako nauczyciel prorok i uzdrowiciel, głównie w Galilei i
Jerozolimie. W swoich kazaniach kierowanych głównie do Żydów mówił o
nadejściu Królestwa Bożego, Bogu jako Ojcu. Wzywał do nawrócenia i
zapowiadał nadejście sądu ostatecznego. Krytykował żydowskie przepisy i
stawiał przed człowiekiem maksymalistyczne zasady i wymagania dotyczące
wiary. Powołał on 12 apostołów na uczniów i świadków wiary wyróżniając
z nich Piotra ( Mianował go pierwszym papieżem). Nauki Jezusa budziły
niepokój faryzeuszy i uczonych w piśmie, oskarżali go o przywłaszczenie
Boskiego autorytetu i podważanie Prawa Mojżeszowego. Podczas ostatniej
Wieczerzy opowiadał apostołom o sobie. Następnie pojmany w czasie
modlitwy, uwięziony a następnie skazany przez poncjusza Piłata na
ukrzyżowanie. Trzy dni po śmierci zmartwychstał i stało się to symbolem
i podstawą wiary w Jezusa Chrystusa.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T19:13:58+01:00
Pan Jezus urodził się 2000 lat temu w Betlejem. Matką Jezusa była Maryja Dziewica, poślubiona Józefowi z rodu Dawida. Józef był z zawodu cieślą. Ojczyzną Jezusa była Palestyna, która za Jego czasów znajdowała się pod panowaniem cesarza rzymskiego Oktawiana Augusta. Rządził wówczas w niej król Herod Wielki. Jezus narodził się pod koniec jego życia. Jezus należał do wybranego narodu i choć był Synem Bożym podlegał przepisom prawa Mojżeszowego. Wzrastał wychowywał się w mieście Nazaret. Prowadził życie ludzi ubogich. W Nazarecie miał krewnych, których według zwyczajów żydowskich Ewangelia nazywa "braćmi i siostrami". Za rządów cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Pan Jezus zaczął nauczać ludzi. Miał w tedy około 30 lat. Jak wiele innych wędrownych nauczycieli nauczał w całej Palestynie. Głosił, że nadeszło Królestwo Boże i że przyszedł zbawić ludzi. Swoją naukę popierał niezwykłymi znakami(cuda). Gromadził wkoło siebie uczniów, a z nich wybrał dwunastu, zwanych apostołami. Po jakimś czasie, nie dłuższym niż trzy lata od rozpoczęcia nauczania został Jezus wydany przez arcykapłanów Annasza i Kajfasza Piłatowi, który Go skazał na śmierć krzyżową. Umarł na krzyżu, ciało Jego złożono w gronie. Trzeciego dnia zmartwychwstał i ukazał się kilkakrotnie apostołom i innym uczniom, aby głosili Jego naukę wszystkim narodom.
1 4 1