Odpowiedzi

2010-02-01T13:08:13+01:00
Budowa geologiczna Polski
Polska ma skąplikowaną budowę geologiczną, leży na pograniczu obszaru powstałego w erach:
-prekambryjskiej (platforma wschodnio- europejska-powstała w erze prekambru)
-paleozoicznej (platforma zachodnio-europejska)
- na południe obszary objęte ruchami górotwórczmi
Orogenezy:
Era: paleozoiczna, kambr- początek kaledońskich ruchów górotwórczych na obszarze Gór Świętokrzyskich, Góry Kaczawskie na przedpolu Sudetów,
karbon-wypiętrzenie Sudetów [hercenid]
Era kenozoiczna, alpejskie ruchy górotwórcze, odmłodzenie Sudetów, odmłodzenie Gór Świętokszyskich, wypiętrzenie Karpat i powstanie zapadliska przedkarpackiego

W trzeciorzędzie powstało zapadlisko tektoniczne wypełnione ciepłym, płytkim morzem, obecnie na tym terenie Kotlina Podkarpacka

Liczne surowce mineralne z różnych okresów geologicznych występują głównie w południowej i centralnej Polsce. Zawdzięczamy to wielku czynnikom
-zalewy morskie (kambr)-ropa naftowa gaz ziemny, wapienie gipsy i piaskowce
-Polska znajdowała się w klimacie równikowym - występowanie węgla kamiennego i brunatnego
- Polska znajdowała się na obszarach pustynnych- występowanie soli, siarki i gipsu
- wulkany występowały w Polsce w okresie Permu- występowanie skał bazaltowych


W późnej kredzie na obszarze Karpat znajdowało się głębokie morze (Ocean Tedyty) gdzie dziś pozostały jeziora cyrkowe jak Morskie Oko.

Na obszarze Polski wystąpiły trzy zlodowacenia
I Zlodowacenie Południowopolskie (od około 500tys. lat temu)
objęło cały teren Poslki oprócz gór gdzie występowały lodowce górskie

II Zlodowacenie Środkowopolskie (od 310 tys do 130 tys lat temu)
objęło tereny północnej i środkowej Polski, na ternie wyżyn występował klimat subpolarny z wieczną zmarzliną

III Zlodowacenie Północnopolskie (od 12 tys lat temu)
objęło tereny północnej Polski (pojezierza i pobrzeża)

Obszary polodowcowe w Polsce mozemy podzielić na staro i młodoglacjalne

Staroglacjalne to Niziny Srodkowopolskie, gdzie nastąpiła demudacja terenu obecnie z moreny pozostało wzniesienie łódzkie na którego terenie założono "Park wzniesień łódzkich"

Młodoglacjalne to pojezierza i pobrzeża, występują liczne formy polodowcowe moreny(Wieżyca 329 m) kemy ozy drumliny pola sandorwe oraz jeziora rynnowe i morenowe
1 1 1