Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T15:45:51+02:00
Zdrowie to słowo, które słyszymy od najmłodszych lat: "Jedz dużo, a będziesz zdrowy, ćwicz to będziesz zdrowy, ubieraj się ciepło, żebyś nie zachorował.

Czym jest ZDROWIE? Najczęściej rozpatruje je się w kategoriach medycznych, mówiąc o jego stanie, podając terminy medyczne dotyczące bardziej choroby niż zdrowia. W latach 80 - tych nasilił się ruch społeczny głoszący potrzebę troski o własne zdrowie. Pojawiły się pierwsze zmiany ukazujące zdrowie w innym kontekście. Udowodniono, że na zdrowie wpływają zachowania, postawy oraz wydarzenia życiowe.

W literaturze odnaleźć można około 120 definicji zdrowia.1 Inaczej postrzegają, a więc i definiują zdrowie filozofowie, lekarze, kapłani i nauczyciele wychowania fizycznego.

Światowa Organizacja Zdrowia proponuje traktowanie zdrowia jako "stan pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Zdrowie to pełnia fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka, a nie tylko brak choroby czy też kalectwa. Stanowi ono bezcenną wartość dzięki której człowiek może realizować swoje aspiracje osobiste, społeczne, indywidualne lub grupowe i czerpać z nich satysfakcję". Definicja ta jest stosowana najczęściej, gdyż jest najbardziej pełną i zwięzłą. Ludzie nie zawsze jednak potrafią ocenić obiektywnie swoją sytuację zdrowotną.

Definicja zdrowia według Jensena (1994) zakłada postrzeganie jednostki jako "całość i jako część całości". Człowiek jako "całość" oznacza, że jego zdrowie składa się z kilku, wzajemnie ze sobą powiązanych wymiarów: zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, zdrowie społeczne, zdrowie duchowe. Człowiek jako "część całości" oznacza postrzeganie zdrowia człowieka w kontekście czynników, które wpływają na zdrowie, w tym głównie stylu życia i warunków, w jakich człowiek żyje (środowisko fizyczne).

We współczesnej koncepcji zdrowia, podkreśla się także, że zdrowie jest:

# Wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie z nim;
# Zasobem (bogactwem) dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny;
# Środkiem do codziennego życia (a nie jego celem), umożliwiającym jego jakość.2

Zdrowie jednostki i populacji zależy od czterech podstawowych grup czynników (Lalonde 1973):

1. Styl życia i zachowania zdrowotne warunkujące od 50 do 60 % potencjału zdrowotnego;
2. Środowisko fizyczne i społeczne 20 - 25%
3. Czynniki genetyczne - około 20%;
4. Służba zdrowia (medycyna naprawcza) może rozwiązać nie więcej niż 10% problemów zdrowotnych społeczeństwa. 3

Takie ujęcie wskazuje na ścisły związek zachodzący pomiędzy wzmacnianiem zdrowia i stabilizacji sprawności motorycznej jako jednego z komponentów sprawności ogólnej. Zauważalna jest w coraz większym stopniu tendencja do podnoszenia wartości sprawności fizycznej jako czynnika warunkującego zdrowie. Motoryczne działanie przygotowuje do życia w otaczającym świecie, decyduje o zaradności życiowej oraz wspomaga działania na pomnażanie zdrowia.

Aby trudne do pojęcie "zdrowie" nie zabrzmiało dziecku jak abstrakcyjna formuła, należy je sprowadzać do jego poziomu, zbliżać do odczuwalnych, rozumianych korzyści czerpanych ze zdrowia. Przybliżenie dla celów wychowawczych pojęcia zdrowia dziecku może się dokonać poprzez utożsamienie go z poczuciem siły, sprawnością, odpornością, kondycją fizyczną i psychiczną. Ważne jest, aby ukształtować u dzieci przekonanie, że dzięki dobremu zdrowiu mogą być bardziej zadowolone z siebie, mieć dobre kontakty z innymi i cieszyć się życiem.
2 5 2
2009-10-06T15:52:10+02:00
Każdy wysiłek wywołuje u człowieka uczucie zmęczenia.Zmęczony człowiek nie może pracować wydajnie dlatego aby zachować zdrowie należy zorganizować formę wypoczynku jest aktywność ruchowa gry i zabawy na świeżym powietrzu.Do tego celu służą boiska sportowe,parki tereny rekreacyjne.Codzienna rekreacja wpływa pozytywnie na samopoczucie, sprawność fizyczną stan psychiczny.
1 5 1
2009-10-06T15:59:10+02:00
Sparwność fizyczna człowieka jest to zdolność do wykonywania ruchów, wykrztałcenie cech motorycznych, ujawnienie struktur ruchu. A zdrowie jest to poczucie stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia.

Nie wiem czy to o to chodzi.. Ale miałam takie pytanie na biologi. I tak napisałam i było dobrze wykonane jak to ona ujeła...
1 4 1