Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:27:49+01:00
Tuż po koronacji August II rozpoczął realizację powziętego pierwotnie planu zdobycia Mołdawii na Turkach. Moment ataku był dobrze obrany, jako że słabł właśnie opór Turcji przeciwko państwom Świętej Ligi. Zawiodło niestety współdziałanie między wojskami saskimi i polskimi. W rokowaniach pokojowych, kończących podjęte przez Sobieskiego zmagania z Turcją, udało się jedynie odzyskać Ukrainę oraz Podole z Kamieńcem. Pokój w Karłowicach, zawarty w styczniu 1699 roku pomiędzy państwami Świętej Ligi i Turcją, ustalił ostatecznie granicę polsko turecką.
Fiaskiem zakończył się także zamiar wzmocnienia władzy monarszej w Polsce. Szlachta, oburzona gwałtami stacjonujących w Rzeczypospolitej wojsk saskich, wymogła na Auguście wydalenie jego armii z polskiego terytorium.
Sejm w 1699 roku nie przyniósł również postulowanych przez stronnictwo króla reform ustrojowych.
Zakres czasowy panowania dynastii Sasów
Od 1697 roku do 1763 roku
Pocz. Panowania Augusta II koniec panowania Augusta III


Polityka zagraniczna.

W 1699 roku August II zawarł sojusz z Danią, Rosją i Brandenburgią przeciwko Szwecji. Inicjując w ten sposób powstanie Ligi Północnej, włączył się do trwającego od połowy XVI wieku konfliktu o panowanie nad Bałtykiem. Król miał na widoku dwa związane ze sobą cele: korzyści terytorialne kosztem zmierzchającej już potęgi szwedzkiej oraz budowę absolutnej monarchii w Saksonii i w Polsce. Podstawę dla absolutyzmu Wettinów stanowiłoby dziedziczne księstwo w Inflantach. Prowincja ta, utracona niegdyś przez Polskę na rzecz Szwecji, miała kluczowe dla Europy Środkowo-Wschodniej znaczenie gospodarcze i strategiczne. Odzyskanie całych Inflant dla Rzeczypospolitej było warunkiem stawianym kolejnym królom polskim w pacta conventa. Przyjął go, wraz z warunkiem odzyskania i innych utraconych ziem, również August II. Wojna rozpoczęta saskim atakiem na Inflanty w lutym 1700 roku miała zadecydować o tym czy nadal Szwecja, czy też unia sasko-polska odgrywać będzie główną rolę nad wschodnim Bałtykiem.
Traktat sojuszniczy ze Szwecją, podpisany w Warszawie w 1705 roku, całkowicie podporządkowywał Rzeczpospolitą Karolowi XII, oddawał najeźdźcą Kurlandię i nakazywał Polakom zrzeczenie się pretensji do Inflant. Bałtyk zamknięty został w kleszczy imperium szwedzkiego sięgającego teraz poprzez uzależnioną Polskę do granic tureckich.
Przebieg konwokacji po śmierci Augusta II w lutym 1733 roku przekreślił od razu rachuby Wiednia i Petersburga.
3 2 3