Odpowiedzi

2010-02-04T09:57:28+01:00
Polska złożyła 8 kwietnia 1994roku wniosek o przyjęcie do UE. Tym samym stwierdziła , że jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym państwom członkowskim. Motywy którymi kieruje sie nasz kraj , mają charakter gospodarczy , polityczny i społeczny.. Jeżeli chodzi o gospodarkę , Polska liczy przede wszystkim na jej szybszy rozwój i modernizację. Zostaną zlikwidowane istniejące jeszcze przeszkody w przepływie towarów przemysłowych między Polską a Unią. Wraz z integracją będą znikać bariery w przepływie trowarów z polskiego rolnictwa. To poprawi sytuację polskich eksportów i konkurencyjność polskich produktów. Rozwój handlu wpłynie na zwiększenie produkcji , co z kolei spowoduje dodatkowy wzrost produktu krajowego. Polska spodziewa się , że wejście do Uni spowoduje większy napływ kapitału i wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych naszym rynkiem. Polska jako państwo słabiej rozwinięte miałoby dostęp do wszystkich programów pomocowych Unii. Dążenia Polski do członkowstwa w Unii są w pewnym stopniu wzmacniane przez inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej , starające się o przyjęcie do Unii. W sferze politycznej Polska kieruje się przede wszystkim potrzebą polepszenia stanu bezpieczeństwa i pozycji pańswa na arenie międzynarodowej. Przystąpienie do Unii pozwoli Polsce wejść do strefy pokojowych, stabilnych i partnerskich stosunków międzypaństwowych. Polska opuści szarą strefę między nieprzewidywalnym Wschodem a stabilnym Zachodem.
Perspektywa szybkiego członkostwa mogłabvy sprzyjać powiękzeniu się przyzwolenia społecznego na szybkie reformy wewnętrzne. Jeżeli integracja pobudzi rozwój gospodarczy , obywatele mogą oczekiwać nowych miejsc pracy, zmniejszenia bezrobocia oraz poprawy poziomu życia.