Odpowiedzi

2010-02-04T20:09:08+01:00
Wzory sumaryczne
metan CHч
etan C2H6
propan C3H8
butan C4H10

18 3 18