TREŚĆ ZADANIA

1. Wymień i opisz organy sejmu
2.Opisz 5 przedmiotowe prawo wyborcze
3.Wymień Polskich prezydentów i date ich urzędowania
4. Wymień prawa obywatelskie
5.Jakimi zasadami kieruje się w Polsce władza sądownicza
6.Omów podział Administracyjny po 46
7.Wyjaśnij pojęcia województwo powiat gmina

2

Odpowiedzi

2010-02-04T23:29:06+01:00
1. Organy sejmu :
-marszałek sejmu - wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez min.15 posłów , bezwzględna wiekszością głosów w głosowaniu imiennym .Nie można go odwołac .
-marszałek senatu- zgłasza go 10 senatorów , głosowanie tajne , można go odwołać na wniosek 34 senatorów .
3. Polscy prezydenci :
-Gabriel Narutowicz 11 grudnia 1922 - 16 grudnia 1922
-Maciej Rataj16 grudnia 1922 - 22 grudnia 1922
-Stanisław Wojciechowski 22 grudnia 1922 - 14 maja 1926
-Maciej Rataj 15 maja 1926 - 4 czerwca 1926
-Józef Piłsudski - wybrany 31 maja 1926 przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta RP, nie przyjął urzędu.
-Edward Śmigły-Rydz - wyznaczony 1 września 1939 przez prezydenta Mościckiego "na swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju" - zgodnie z art. 24 Konstytucji kwietniowej, decyzja odwołana 17 września 1939 (zarządzenie antydatowane)
-Bolesław Wieniawa-Długoszowski - wyznaczony 17 września 1939 (zarządzenie antydatowane) przez prezydenta Mościckiego "na swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju" - zgodnie z art. 24 Konstytucji kwietniowej, zrzekł się urzędu następcy prezydenta RP, decyzja o wyznaczeniu następcy odwołana 17 września 1939 (zarządzenie antydatowane)
-Władysław Raczkiewicz 30 września 1939 - 6 czerwca 1947 (do 5 lipca 1945 roku Prezydent i Rząd RP na uchodźstwie posiadały pełne uznanie międzynarodowe)
-August Zaleski - sprawował swój urząd, nie licząc się z upływem kadencji, której koniec przypadał w 1954 roku 9 czerwca 1947 - 7 kwietnia 1972
-Rada Trzech - w opozycji wobec Augusta Zaleskiego, niekonstytucyjna kolegialna głowa państwa wyłoniona przez część środowisk emigracji, jako protest przeciw przedłużeniu przez prezydenta własnej kadencji, a od 1956 roku z prerogatywami prezydenta 1954 - 7 kwietnia 1972
-Stanisław Ostrowski 9 kwietnia 1972 - 24 marca 1979
-Edward Bernard Raczyński 8 kwietnia 1979 - 8 kwietnia 1986
-Kazimierz Sabbat 8 kwietnia 1986 - 19 lipca 1989
-Ryszard Kaczorowski - po zaprzysiężeniu Lecha Wałęsy przekazał mu swe uprawnienia, a rząd emigracyjny utworzył komisję likwidacyjną, która do 31 grudnia 1991 zakończyła działalność wszelkich emigracyjnych struktur władzy 19 lipca 1989 - 22 grudnia 1990
-Bolesław Bierut - Prezydent Krajowej Rady Narodowej[5] 31 grudnia 1944 - 4 lutego 1947
-Bolesław Bierut - prezydent Rzeczypospolitej Polskiej[6] 5 lutego 1947 - 20 listopada 1952
-Wojciech Jaruzelski - prezydent PRL 19 lipca 1989 - 30 grudnia 1989
-Wojciech Jaruzelski 31 grudnia 1989 [7] - 22 grudnia 1990 [8] Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
-Lech Wałęsa 22 grudnia 1990 - 22 grudnia 1995 Solidarność
-Aleksander Kwaśniewski 23 grudnia 1995 - 23 grudnia 2005 [9] Sojusz Lewicy Demokratycznej
-Lech Kaczyński 23 grudnia 2005 - obecnie sprawuje urząd Prawo i Sprawiedliwość
4. Prawa obywateli:
-prawo do życia zakazuje umyślnego pozbawienia
życia, z wyjątkiem kary śmierci.
-wolność od tortur-tortury jako zbrodnia wojenna
-zakaz eksperymentowania na ludziach
-zakaz niewolnictwa i poddaństwa- zakazał
1 5 1
2010-02-04T23:50:14+01:00
1. Organy sejmu:
- Marszałek Sejmu (obecnie Bronisław Komorowski) - wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych przez minimum 15 posłów, bezwzględną większością głosów w głosowaniu imiennym. Nie można go odwołać. Przewodniczy on obradom Sejmu, strzeże jego praw i reprezentuje go na zewnątrz, zwołuje posiedzenie Sejmu.
- wicemarszałkowie Sejmu (obecnie Ewa Kierzkowska, Stefan Niesiołowski, Krzysztof Putra, Jerzy Szmajdziński) - przewodniczą w zastępstwie za Marszałka Sejmu, wykonuje zadania zlecone przez Marszałka lub Prezydium,
- prezydium Sejmu (marszałek+wicemarszałkowie)
- Marszałek Senatu - wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez 10 senatorów.

2. 5 przedmiotowe prawo wyborcze - ogół norm prawnych regulujących przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz ustalenie składu organów przedstawicielskich

3. Gabriel Narutowicz - 1922
Stanisław Wojciechowski - 1922-1926
Ignacy Mościcki - 1926-1939
Władysław Raczkiewicz - 1939-1947
Bolesław Bierut - 1947-1952
Aleksander Zawadzki - 1952-1964
Edward Ochab - 1964-1968
Marian Spychalski - 1968-1970
Józef Cyrankiewicz - 1970-1972
Henryk Jabłoński - 1972-1985
Wojciech Jaruzelski - 1985-1990
Lech Wałęsa - 1990-1995
Aleksander Kwaśniewski - 1995-2005
Lech Kwaśniewski - 2005- ?

4. Prawa obywatelskie:
- wolności obywatelskie (nietykalność osobista, nienaruszalność własności, mienia, korespondencji, wolność sumienia, wyznania, druku, zgromadzeń),
- prawa społeczno-ekonomiczne (prawo do pracy, odpoczynku, ochrony zdrowia, nauki...)
- prawa polityczne (prawo do zrzeszenia się, prawo wyborcze)

5. rozstrzygają spory, orzekają sprawy w imieniu Rzeczyczypospolotej Polskiej z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego.
Kierują się prawdą, sprawiedliwością.

6. województwa po 1946 roku:
białostockie,
gdańskie,
kieleckie,
krakowskie,
lubelskie,
łódzkie,
olsztyńskie,
pomorskie,
poznańskie,
rzeszowskie,
warszawskie,
szczecińskie,
śląskie,
Warszawa miasto,
wrocławskie,
Łódź miasto.

7. województwo - jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce,
powiat - jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa.
gmina - wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terytorium.