Odpowiedzi

2009-10-08T15:57:48+02:00
Rower naleŜy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i
systematycznie go czyścić. Na początku i na końcu sezonu, a
takŜe po przejechaniu ok. 200 km rower naleŜy wyczyścić
mokrą gąbką lub szmatką, a następnie dokładnie wytrzeć do
sucha. Do czyszczenia powierzchni lakierowanych nie wolno
uŜywać rozpuszczalników chemicznych, gdyŜ mogą one
uszkodzić powierzchnię. Po oczyszczeniu podzespołów naleŜy
je zabezpieczyć odpowiednimi preparatami o właściwościach
smarujących, odrdzewiających i konserwujących. Do wielotrybu,
korb i łańcucha stosować moŜna całą gamę specjalistycznych
środków czyszczących, jak na przykład WD-40 lub
CX-80, które czyszczą i pozostawiają zabezpieczającą powłokę
antykorozyjną.
17 4 17