Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T22:30:07+01:00
Hej tak będzie po polsku:

Moskwa, stolica Rosji z ponad 10 milionami mieszkańców jest jednym z największych miast świata. Przez całe stulecia była wielkim ośrodkiem kultury ogólnorosyjskiej, była też symbolem imperium radzieckiego. Należy do najciekawszych ośrodków turystycznych Europy.

Miasto leży w samym środku Niziny Wschodnioeuropejskiej, w szerokiej i płytkiej dolinie rzeki Moskwy. Założone około 1147 roku jako osada w księstwie włodzimiersko-suzdalskim miasto szybko stało się ważnym ośrodkiem, czemu sprzyjało położenie nad rzeką Moskwą i połączenie przez Wołgę z Morzami Bałtyckim i Kaspijskim. Od XVIII do XV wieku Moskwa znajdowała się pod kontrolą Tatarów, a po ich wyparciu stała się stolicą księstwa Moskiewskiego, a później Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W 1712 r. car Piotr I przeniósł stolicę do Petersburga, ale Moskwa pozostała nadal ważnym centrum kulturalnym. W okresie napoleońskim prawie całe miasto zniszczył pożar, jednak wkrótce zostało odbudowane. W XVIII i XIX w. miasto szybko się rozwijało. Po rewolucji październikowej Moskwa ponownie uzyskała status stolicy.

Miasto zbudowane zostało na planie koncentrycznym, w samym centrum miasta znajduje się Kreml, a wokół niego promieniście rozchodzą się dzielnice przecięte kolistymi obwodnicami śródmiejskimi. Obecny wygląd Moskwy jest w znacznym stopniu wynikiem wielkiej przebudowy miasta, w latach stalinowskich. Wyburzono wówczas wiele zabytkowych budynków, w tym ponad połowę świątyń, a wybudowano siedem monumentalnych drapaczy chmur w stylu określanym „ gotykiem Stalina”.

Moskwa jest największym w kraju węzłem kolejowym, żeglugi śródlądowej, komunikacji lotniczej. Posiada dziewięć dworców kolejowych, trzy wielkie porty i cztery lotniska – największe z nich Szeremietiewo. Transport w obrębie miasta zapewnia rozbudowany system komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje, trolejbusy, metro). Moskiewskie metro czynne od 1935r. jest arcydziełem architektury, stacje metra w centrum miasta są bogato zdobione.

Po rosyjsku:

Москва, столица России из над 10 миллионами жителей одним из самых больших городов мира. Целые столетия была большим центром общероссийской культуры, была тоже символом советской империи. Полагаться в самые интересные туристические центры Европы.

Город лежит в самой середине Восточноевропейской Низменности, в широкой и мелкой долине реки Москвы. Основанный вокруг 1147 года как поселение в княжестве влодимерско-суздальским город быстро сделался важным центром, чему способствовало положение над рекой Москвой и соединение через Волгу с Балтийскими Морями и Каспийским. С ХВИИИ до ХВ века Москва находилась под контролём Татаринов, а после их вытеснения сделалась столицей Московского княжества, а позднее Большого Московского Княжества. В 1712 г . царь Пётр и перенёс столицу в Пэтэрсбурга, но остальная Москва по-прежнему важным культурным центром. В периоде наполеоновским почти целый город разрушил пожар, однако вскоре восстановлено. В КсВИИИ и КсИКс в. Город быстро разматывался. После октябрьской революции Москва вновь получила статус столицы.

Построенный город остался на концентрычным плане, в самом центре города находится Кремль, а вокруг него променисте расходятся области перерезанные кругообразными кольцевыми дорогами центральными. Присутствующий вид Москвы в значительной ступени результат большой перестройки города, в сталинских летах. Сломали тогда много исторических зданий, в этом над половиной святынь, а построили семь монументальных небоскрёбов в стиле определяемой „ готикой Сталина”.

Москва самый в стране большой железнодорожный узел, межконтинентального мореплавания, авиационной коммуникации. Имеет девять железнодорожных вокзалов, три больших порта и четыре аэропорта – самое из них большое Шерэметево. Транспорт в пределе города уверяет расширенную систему коллективной коммуникации (автобусы, трамваи, троллейбусы, метро). Московское активное метро от 1935р. Шедевр архитектуры, станции метро в центр города богато украшаются.

Mam nadzieję, że pomogłam :)
11 3 11