Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T08:38:53+01:00
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) odgrywa bardzo dużą rolę dla sprawności całego rynku publicznego papierów wartościowych, ze względu na obowiązujący w Polsce w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi, system ich dematerializacji. Status prawny KDPW SA określa ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 1995 roku w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także statut KDPW SA oraz Regulamin Depozytu.

Fundusze papierów dłużnych-Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się głównie w różnego rodzaju obligacje Skarbu Państwa o dłuższym terminie wykupu, obligacje komunalne, a częściowo także w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie inwestuje w akcje. Jest przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas, a jednocześnie nie akceptują podwyższonego ryzyka związanego z zakupem akcji.