Scharakteryzuje w jaki sposób zorganizowane było Księstwo Warszawskie :(Chodzi mi o lata w których żył i dowodził Napoleon Bonaparte co sie działo w księstwie warszawskim...)
a)terytorium
b)struktura władzy
c)prawo
żeby było na każdy pk. chociaż 3-4 sensowne zdania ;] Prosze o pomoc.

2

Odpowiedzi

2010-02-09T21:13:01+01:00
1. Księstwo warszawski było małe. zaledwie 1/8 dzisiejszej polski. było to księstwo zależne. podlegało Francji.
2. Księstwo warszawski było zależne od Francji jak już wcześniej wspomniałem. Nie mogło podejmować żadnej decyzji miedzy narodowej, czyli wypowiadać wojen, handlować. Liczyło około 11 tysięcy żołnierzy. Było to bardzo dużo, jak na taką powierzchnię. ( obecnie dzisiejsza polska ma około 6tysięcy żołnierzy)
3.Ustrój państwa regulowała Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Zniesiono oficjalnie poddanie chlopów, lecz jednak tak naprawde nic się nie zmieniło w ich życiu.Król Saksonii jako książę warszawski sprawował pełnię władzy wykonawczej, oraz posiadał inicjatywę prawodawczą. Dwuizbowy Sejm posiadał bardzo ograniczone kompetencje. Administracja księstwa znajdowała się pod ścisłą kontrolą rezydentów francuskich i francuskich dowódców wojskowych
28 4 28
Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-09T22:58:38+01:00
Jesienią 1806 r. Napoleon doszczętnie rozbił armię pruską pod Jeną i Auerstedt. Chcąc zawrzeć korzystny dla siebie pokój z Prusami i Rosją postanowił wykorzystać sprawę polską, tworząc jednocześnie zaplecze dla swoich planów podboju tej części Europy. Losy wojny rozstrzygnęły się w 1807 r., kiedy to wojska francuskie pokonały pod Friedlanem armię rosyjską. Pokój zawarto w Tylży w lipcu 1807 r. Sprawa polska była tam przedmiotem przetargu Fr nacji i Rosji. Kompromisem pomiędzy Napoleonem i Aleksandrem było stworzenie z ziem polskich z II i III zaboru pruskiego tzw. Księstwa Warszawskiego, pod berłem Fryderyka Augusta, króla sprzymierzonej z Francją Saksonii.
a) Terytorium Księstwa Warszawskiego
- 1807 r.: ziemie II i III zaboru pruskiego - bez Pomorza Gdańskiego i Gdańska, który został wolnym miastem pod protektoratem Francji, Saksonii i Prus oraz bez obwodu białostockiego, który włączono do Rosji
- 1808 r.: po wojnie z Austrią włączono do Księstwa 4 departamenty galicyjskie
b) Konstytucję Księstwu Warszawskiemu nadał Napoleon po pokoju w Tylży. Zawierała ona zasady, które stanowiły podstawę napoleońskiego imperium i choć były one nowoczesne w koncepcji ustrojowej i rozwiązaniach formalnoprawnych to jednak były one obce polskiej myśli politycznej i wprowadzały istotne zmiany. Sejm, który w szlacheckiej tradycji był najważniejszym organem władzy w kraju, stracił ogromną większość swoich kompetencji.
System władz w Królestwie Warszawskim:
- władza wykonawcza - król (tron dziedziczny dla dynastii saskiej); ministrowie (powoływani przez króla i przed nim odpowiedzialni): sprawiedliwości, policji, przychodu i spraw wewnętrznych i religijnych, wojny; Rada Stanu (ministrowie + 6 radców stanu), która posiadała kompetencje doradcze, opracowywała projekty ustaw, sądownictwo kasacyjne i administracyjne
- władza ustawodawcza - sejm dwuizbowy: izba senatorska (senatorowie mianowani przez króla, dożywotni); izba poselska (posłowie wybierani przez szlachtę, deputowani przez mieszczan i chłopów). Sejm podejmował decyzje w sprawie zmian w systemie prawnym i w sprawach podatkowych
- władza sądownicza - sieć powszechnego, niezawisłego sądownictwa; oddzielenie sądownictwa karnego od cywilnego
c) W prawie cywilnym 1 maja 1808 roku wprowadzony został Kodeks Napoleona, zaś sądownictwo było w dużym stopniu rzeczywiście niezależne; na jego czele stał Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Bardzo istotnymi przepisami była zapowiedź zniesienia niewoli osobistej chłopów oraz zrównanie wszystkich wobec prawa. Dopuszczono do życia politycznego osób nie tylko na podstawie cenzusu urodzenia, ale też majątku i zasług. W sejmie, w przeważającej części szlacheckim, pojawili się po raz pierwszy z równym prawem głosu nieszlacheccy deputowani.
3 5 3