1.Napisz program obliczający sumę wszystkich dwucyfrowych liczb podzielnych przez 7.
2.Napisz program, który czyta liczbę naturalną większą od 1 i wypisuje najmniejszy dzielnik tej liczby (poza liczbą 1). Na przykład dla liczby 35 program powinien wypisać wartość 5, zaś dla liczby 37 program powinien wypisać wartość 37.
3.Napisz program obliczający sumę wszystkich podzielnych przez 4 liczb z przedziału <23;126>

4.Napisz program, w którym użytkownik podaje kolejno liczby całkowite, aż do momentu, gdy podana liczba jest równa 0. Program ma obliczyć średnią arytmetyczną wprowadzonych liczb (zero do średniej nie liczy się) oraz zliczyć ile podano liczb parzystych (zero ma nie być wliczane do liczb parzystych)

1

Odpowiedzi

2010-02-11T13:55:56+01:00
Ad. 1

program parzyste;
USES crt;

var
i, suma: integer;

begin
suma := 0;
clrscr;
for i := 10 to 99 do
if i mod 7 = 0 then suma := suma + i;
writeln(suma);
readln;
end.

Ad. 2

program parzyste;
USES crt;
label kon;
var
i, liczba: integer;

begin
clrscr;
Writeln('Podaj liczbe:');
readln(liczba);
for i := 2 to liczba do
if liczba mod i = 0 then
begin
writeln('Namniejszy dzilenik to: ',i);
goto kon;
end;
kon:
readln;
end.

Ad. 3

program parzyste;
USES crt;
var
i, suma: integer;

begin
suma := 0;
clrscr;
for i := 23 to 126 do
if i mod 4 = 0 then suma := suma + i;
Writeln(suma);
readln;
end.


Ad. 4

program parzyste;
USES crt;
var
i, podzielne, ilosc,suma: integer;
srednia: real;
liczba : array[1..100] of integer;

begin
ilosc := 0;
srednia := 0;
suma := 0;
podzielne := 0;
clrscr;
repeat
ilosc := ilosc + 1;
Writeln('Podaj liczbe: ');
readln(liczba[ilosc]);
until
liczba[ilosc] = 0;
Writeln;
for i := 1 to ilosc-1 do begin
suma := suma + liczba[i];
end;

srednia := suma div (ilosc-1);
Writeln('Srednia wynosi: ',srednia:2:2);

for i := 1 to ilosc-1 do begin
if liczba[i] mod 2 = 0 then
podzielne := podzielne + 1;
end;

Writeln('Liczby parzyste to: ', podzielne);

readln;
end.