When I grow up, I’ll be a doctor, because I like making people happier. I think when people are healthly they’re cheerful and lively. I also like helping people and I think I’m good at it. My favourite subjects are biology and chemistry. A doctor must be sociable, honest and kind, so I think I’ll be a good doctor.

When I leave school I’ll have to finish medicine to become a doctor. I’ll have very good marks and learn a lot. To get an experience I’ll work at the hospital with other doctors and I’ll learn from them. I’ll learn a lot in a hospital, if I observe how other doctors or nurses treat people.

In the future, I think, the world will be more modern than now. There’ll be a lot of new medicine and people won’t die because of cancer, aids or other dangerous illneses like now. People in the future will be hapier and their life’ll be easier. Everybody will have a mini computer with internet, mobile phone and other small, electronics things in the bag, but the problem will be when one of the computer breakes down. It will stop trains, planes and other important things in the daily life of many people.
Other more important problem’ll be pollution in the world, because we produce too much it. There are too much cars which causes traffic fumes, too much logging companies which destroyed rainforests. plants and animals. We also use too much water. The factories are wasting and polluting it, so it the future we’ll have water shortages in all of the world. Water is one of our basic needs, so now we ,must save it. It isn’t too late too save our precious planet. We must do our best to it, because if not, we’ll destroy our planet and there won’t be the future.

What does the immediate future hold me for ? I don’t know, nobady knows what the future hold us for, but I try think about it. What I’m planing for thr next months or years ? Firstly I’ll finish gimnasiom and go on my holiday to Spain again. Secondly I’ll go to the secondary school in Lubawa, where I’m going to have good marks. I’ll also finish it. Thirdly I’ll finish studies. I’m going to have a small family, big house, and a good job. It is just a dream, because I don’t know everything. Maby I’ll move to other country next month ? Who knows ?

Trzeba mi to przetłumaczyć odręcznie..a;le nie w TRANSLATORZE!
Jesli ktos bd miał z translatora (umiem odróżnić) a nie odręcznie to zgłaszam jako błędną

2

Odpowiedzi

2010-02-12T15:51:59+01:00
Kiedy dorosnę, będę lekarzem, bo przez to ludzie czują się szczęśliwsi. Myślę, że kiedy ludzie są zdrowi są weseli i pełni życia. Chciałbym także pomagać ludziom i myślę, że jestem dobry. Moje ulubione przedmioty to biologia i chemia. Lekarz musi być towarzyski, uczciwy i dobry w swojej pracy , więc myślę, że będę dobrym lekarzem.

Kiedy opuszczę szkołę będę musiał zakończyć "bawienie" się z lekarzem. Będę miał bardzo dobre noty i wiele będę się musiał nauczyć. Aby uzyskać doświadczenie będę pracować w szpitalu z innymi lekarzami, a ja będę się od nich uczyć. Ja się wiele nauczyę w szpitalu, gdy obserwuję jak innych lekarzy lub pielęgniarki w leczeniu ludzi.

W przyszłości, jak sądzę, świat będzie bardziej nowoczesny niż teraz. Nie będzie wiele nowych leków i ludzie nie umierają z powodu raka, AIDS lub innych chorów niebezpiecznych jak teraz. Ludzie! w przyszłości życie będzie prostsze. Wszyscy będą musieli mieć mini komputer z dostępem do Internetu, telefonów komórkowych i innych małych, elektronicznych, co jest w torbie, ale problem będzie wówczas taki czas, gdy praca komputera przerwie się. Zatrzyma pociągi, samoloty i inne ważne rzeczy w codziennym życiu wielu ludzi.
Inne ważniejsze problemy do zanieczyszczeń na świecie, ponieważ wytwarzają zbyt dużo go. Istnieje zbyt wiele samochodów, które powoduje ruch spalin, zbyt wiele rejestrowanych firm, które zniszczyły lasy deszczowe. roślin i zwierząt. Stosujemy także za dużo wody. Fabryki zanieczyszczają ją, więc ją w przyszłości będziemy mieć niedobory wody w całym świecie. Woda jest jednym z naszych podstawowych potrzeb, ale teraz należy go zapisać. Nie jest zbyt późno, zbyt zaoszczędzić nasz cenny dar planety. Musimy jak najlepiej żyć, bo jeśli nie będziemy niszczyć naszej planety, nie będzie jej w przyszłości.

Co w najbliższej przyszłości trzyma mnie? Nie wiem, nikt nie wie, co w przyszłość posiada dla nas, ale staram się dobrze myśleć. Ile będzie następnych miesięcy czy lat? Po pierwsze kończę gimnazjum i przejdę na mój urlop do Hiszpanii ponownie. Po drugie pójdę do gimnazjum w Lubawie, gdzie będę mieć dobre oceny. Ja też skończyę .... Po trzecie ja skończę studia. Założe dom, kupię sobie duży dom i dobrą pracę. To tylko sen, bo nie wiem wszystkiego. Chciałbym przenieść się do innego kraju w przyszłym miesiącu? Kto wie?Może mi sie uda.

Chcę naj.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:23:40+01:00
Kiedy dorosnę, będę lekarzem, gdyż lubię czynić ludzi szczęśliwszymi. Myślę, że kiedy ludzie są zdrowi, są radośni i pełni życia. Lubię także pomagać ludziom i sądzę,że jestem w tym dobra. Moje ulubione przedmioty to biologia i chemia. Lekarz musi być towarzyski, uczciwy i miły, więc myślę, że będę dobrym doktorem :)
Kiedy opuszczę szkołę, będę musiała ukończyć studia medyczne, aby stać się lekarzem. (Tutaj chyba powinno być : I'll have to have good marks and learn a lot) Będę musiała mieć dobre oceny i dużo się uczyć. Aby zdobyć doświadczenie, będę pracowała w szpitalu z innymi lekarzami i będę się uczyć od nich. Nauczę się dużo w szpitalu, jeśli będę obserwować jak pielęgniarki i lekarze leczą ludzi.
W przyszłości, myślę, że świat będzie bardziej nowoczesny niż teraz. Będzie dużo nowych leków i ludzie nie będą umierać na raka, aids czy inne choroby, jak teraz. Ludzie w przyszłości będą szczęśliwsi i ich życie będzie łatwiejsze. Każdy będzie miał mini komputer z internetem, telefon komórkowy i inne małe, elektroniczne rzeczy w torebce, ale problem będzie, kiedy jeden z komputerów się zepsuje. To zatrzyma pociągu, samoloty i inne ważne rzeczy, w codziennym życiu wielu osób.
Innym, ważniejszym problemem, będą zanieczyszczenia na świecie, ponieważ produkujemy ich za dużo. Jest za dużo samochodów, które wytwarzają spaliny, za dużo firm wycinającyych lasy, które niszczą lasy deszczowe, rośliny i zwierzęta. Zużywamy także za dużo wody. Fabryki tracą ją i zanieczyszczają, więc w przyszłości będziemy mieli niedostatek wody na całym świecie. Woda, jest jedną z naszych podstawowych potrzeb, więc już teraz musimy ją chronić. Nie jest za późno, aby chronić naszą cenną planetę. Musimy zrobić to najlepiej, bo jeśli nie, zniszczymy naszą planetę i nie będzie przyszłości.
Co najbliższa przyszłość mi przyniesie? Nie wiem, nikt nie wie co przyniesie nam przyszłość, ale staram się o tym myśleć. Co planuję na następny miesiąc albo rok? Na początku ukończę gimnazjum i pojadę znowu na wakacje do Hiszpanii. Później pójdę do liceum do Lubawy, gdzie mam zamiar mieć dobre oceny. Także ukończę tą szkołę. Następnie ukończę studia. Mam w planach, mieć małą rodzinę, duży dom i dobrą pracę. To jest tylko marzenie, bo nie wiem wszystkiego. Może przeprowadzę się do innego miasta w następnym miesiącu? Kto wie?

:)
2 5 2