Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:51:09+01:00
Big Ben jest to nazwa ważącego 14 ton dzwonu umieszczonego na szczycie 106 metrowej wieży. Uważany jest on za symbol Wielkiej Brytanii. Dzwon ten zawisa na jednej z dwóch wież londyńskiego parlamentu.

Budowę jej podjęto zaraz po tym jak część The Houses of Parliament uległa spaleniu. Zaprojektowany został przez dwóch architektów. Pierwszym z nich był Charles Barry, natomiast drugim - Augustin Pugin. Wykonany jest on w stylu neo-gotyckim z kamienia ciosanego. Obecnie wielu ludzi twierdzi, iż Big Ben to nazwa słynnego na całym świecie londyńskiego zegara. Nazwa Big Ben wywodzi się od imienia sir Benjamina Halla, głównego komisarza robót w 1858 roku, gdy dzwon ten zawieszano. Odlany w Whitechapel był już drugim olbrzymim dzwonem, ponieważ na pierwszym pojawiła się rysa podczas próby uruchomienia (obecny dzwon również ma nieznaczne pęknięcie).
Zegar ten jest największym zegarem w Wielkiej Brytanii. Wyposażony jest w cztery tarcze o średnicy 7,5 m każda oraz we wskazówki o długości 4,25 m. Czyż to nie imponujące rozmiary jak na rok 1858?

Podaje on niemalże dokładny czas i co godzinę wybija. Odgłos zegara możemy usłyszeć codziennie w radio BBC.

tłumaczenie:
Big Ben is the name of a bell weighing 14 tons placed on top of 106 foot tower. He is regarded as the symbol of Britain. The bell that hangs on one of the two towers of the London parliament.

Its building was taken shortly after the main part of the Houses of Parliament has been burnt. It was designed by two architects. The first of these was Charles Barry, the second - Augustin Pugin. It is made in the neo-Gothic style of hewn stone. Today, many people say that Big Ben is the name of the world famous London clock. The name Big Ben is derived from the name of Sir Benjamin Hall, chief commissioner of works in 1858, when the bell is suspended. Cast in Whitechapel was already the second huge bell, because the first crack appeared when trying to run (the current bell also has a slight fracture).
This clock is the largest clock in Britain. Has four discs with a diameter of 7.5 m each, and the indication of the length of 4.25 m. Is it not impressive in size to the year 1858?

It gives almost the exact time and hourly strikes. The sound of the clock every day we hear on the radio the BBC.
4 4 4