Odpowiedzi

2009-10-12T00:06:42+02:00
1 mol Hg = 200,59g

1cm³ Hg - 13,595 g
x cm³ Hg - 200,59g
---------------------------------------
x = 1 × 200 / 13,59 ≈ 14,72cm³

1 mol Hg ma objętość 14,72cm³
_____________________________________________________
1cm³ Hg - 13,595 g
x cm³ Hg - 1000g
---------------------------------------
x = 1 × 1000 / 13,59 ≈ 73,58cm³

1kg Hg ma objętość 73,58cm³
_____________________________________________________
1cm³ Hg - 13,595 g
1000 cm³ Hg - x g
-----------------------------------------
x = 1000 × 13,595 / 1 = 13595g Hg = 13,595kg Hg

1dm³ Hg ma masę 13,595kg