115. Przeanalizuj opis doświadczenia. Na podstawie obserwacji sformułuj wniosek i napisz równania reakcji.

Do probówki z roztworem wodorotlenku potasu dodano dwie krople fenoloftaleiny. Następnie wkraplano roztwór kwasu siarkowego (VI), aż do odbarwienia roztworu.

Obserwacje: Roztwór wodorotlenku potasu z fenoloftaleiną miał zabarwienie malinowe. Po dodaniu kwasu siarkowego (VI) nastąpiło odbarwienie roztworu.

Wniosek: _________________________________________

Zapis cząsteczkowy równania reakcji: ___________________

Zapis jonowy równania reakcji: _________________________

Skrócony zapis jonowy równania reakcji: __________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T12:20:16+01:00
Wniosek: W wyniku reakcji kwasu siarkowego (VI) (odczyn kwasowy) z wodorotlenkiem potasu (odczyn zasadowy) powstaje obojętna cząsteczka wody . reakcja ta nosi nazwę reakcji zobojętniania.
zapis cząsteczkowy: H₂SO₄ + 2KOH = K₂SO₄ + 2H₂O
Zapis jonowy: 2H⁺ + SO₄²⁻ + 2K⁺ + 2OH⁻ = 2K⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
Skrócony zapis jonowy: 2H⁺ + 2OH⁻ = 2H₂O
56 4 56