Dearest sweet heart,
I am happy in your reply to my mail with your hand some picture. how is your day? Mine is a little bit hot over here in Dakar Senegal. my condition here is terrible Its just like one staying in the prison and i hope by Gods grace i will come out here soon.i don't have any relatives now whom i can go to all our relatives ran away in the middle of the war the only person i have now is Rev. Father VICTOR DEVIS.who is the pastor of the (CITY OF FAITH CHURCH) here in the camp he has been very nice to me since i came here but i am not living with him rather i am leaving in the women's hostel because here we have two hostels one for men the other for women.The Pastors Tel number is (+221 772501303) if you call,tell him that you want to speak with me he will send for me in the hostel.
to come and answer your call. I don't have any right or privileged to any thing be it money or whatever because it is against the law of this country.I want to go back to my studies because i only attended my first year before the tragic incident that lead to my being in this situation.

please listen to this,i have my late father's statement of account and death certificate here with me which i will send to you latter,because when he was alive he deposited some amount of money in one of a leading bank which he used my name as the next of kin,the amount in question is $4.123millon us Dollars.So i will like you to help me transfer this money to your account and from it you can send some money for me to get my traveling documents and air ticket to come over to meet with you.I kept this secret to people here the only person that knows about it is the Reverend because he is like a father to me.So in the light of above i will like you to keep it to yourself and don't tell it to anyone for i am afraid of loosing my life and the money if people gets to know about it. Remember i am giving you all this information due to the trust i deposed on you.I like honest and understanding people,truthful and a man of vision,truth and hardworking. Meanwhile i will like you to call me like i said i have allot to tell you,have a nice day and think about me. I'm waiting to hear from you soonest.Below here is what i need from you so that i can then send to you the bank information as well as my late father's account number

(1) Full name
(2) country of residence & city
(3) phone & Fax numbers
(4) House & Office addresses
Yours in love,miss Grace


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T13:45:22+01:00
Najdroższy słodkie serce,
Cieszę się, w odpowiedzi na mój list ręką jakiś obraz. jaki jest twój dzień? Mój jest trochę gorąco tutaj w Dakarze w Senegalu. mój stan jest tu straszny Jej tylko jak jeden pobyt w więzieniu i mam nadzieję, że przez bogów i łaski wyjdzie tutaj soon.i nie ma żadnych krewnych, których teraz mogę przejść do wszystkich naszych bliskich uciekł w środku wojny I tylko osoby już jest wersja Ojca VICTOR DEVIS.who jest proboszcz (CITY Kosciół) w obozie był bardzo miły dla mnie, ponieważ przyszedłem tutaj, ale ja nie żyję z nim, a ja jestem pozostawiając w schronisku dla kobiet, ponieważ tutaj mamy dwa schroniska dla Panów inne dla women.The pasterzy jest numer tel. (+221 772501303), jeśli dzwonisz, powiedz mu, że chcesz porozmawiać ze mną ześle na mnie w schronisku .
przyjść i odebrać połączenie. Nie mam żadnych praw lub uprzywilejowane do niczego się jej pieniądze lub cokolwiek, ponieważ jest to niezgodne z prawem tego country.I chcą wrócić do studia, bo obecna tylko mój pierwszy rok przed tragicznym wypadku, który doprowadził do mojej jest w tej sytuacji.

Proszę posłuchać tego, mam późno ojca wyciąg z rachunku oraz akt zgonu tu ze mną, którą prześle Ci ostatni, bo gdy żyje on złożony jakąś sumę pieniędzy w jednym z wiodących banku, który kiedyś moje nazwisko jako najbliższych krewnych, dana kwota to $ 4.123millon nas Dollars.So i will like you do help me to transfer pieniędzy na konto i od niego można wysyłać pieniądze dla mnie, aby moje dokumenty podróży i bilet lotniczy do przyjechać spotkać się z you.I trzymany ten sekret ludzi tu jedyną osobą, która wie o to księdza, bo jest jak ojciec me.So w świetle powyższego i spodoba ci się ją w sobie i nie tell it to anyone for i am afraid utraty mojego życia i pieniędzy, jeśli ludzie dowiaduje się o tym. Pamiętaj, daję wam wszystkie te informacje ze względu na zaufanie i obalił na you.I jak ludzie uczciwi i zrozumienia, prawdziwe i wizji człowieka, prawdy i pracowite. Tymczasem będzie jak ty do mnie zadzwonić, jak powiedziałem, że nie przyzna ci powiedzieć, have a nice day i myśleć o mnie. Czekam aby usłyszeć od ciebie soonest.Below jest tutaj to, czego potrzebuję od was tak, że może wtedy wysłać do Ciebie informacje o banku, jak również numer mojego zmarłego ojca konto

(1) Pełna nazwa
(2) kraju zamieszkania i miasto
(3) Numery telefonów i faks
(4) Dom i Biuro adresy
Yours in love, miss Grace