Odpowiedzi

2010-02-16T17:44:14+01:00
Nazwa ugrupowania: B.I.N.W
Bezpieczna i Nowoczesna Wieś.
Program wyborczy:
- Dotacje dla zakładu komunikacyjnego.
Cel: By ludzie mogli co 40minut odjeżdać do większego miasta.
- Założenie kanalizacji.
Cel: Koniec problemów z szambem i wywożeniem odpadów.
- Monitoring głównych Miejsc.
Cel: By ludzie czuli się bezpiecznie.
- Chodniki przy ulicach.
Cel: By dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły
- Budowa Wiatraków.
Cel: By ludzie mogli mieć tańszy prąd i szanować nature.
- Postawienie koszy dla szkła plastiku makulatury.
Cel: By wyworzenie śmieci było tańsze i ekologiczniejsze.
17 4 17
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T22:05:21+01:00
Kandydat na Wójta Gminy NP;Gizyce twoje imie i Komitet Wyborczy Wyborców Gminna Wspólnota przedstawiają program wyborczy.


Program uwzględnia aktualny poziom rozwoju gminy, uwarunkowania społeczne i ekonomiczne oraz najważniejsze potrzeby Mieszkańców gminy gizcye

Jest oparty o podstawowe wartości, z zachowaniem tradycji i dotychczasowego dorobku kultury.

Obejmuje szereg przedsięwzięć w wymienionych niżej obszarach. Efektem tych działań będzie dynamiczny i równomierny rozwój wszystkich sołectw.


Mieszkańcy gminy gizyce

Stopniowe ograniczanie bezrobocia, poprzez:

- zapewnienie możliwie najkorzystniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw,
- rozwijanie stref działalności gospodarczej, a przez to umożliwianie tworzenia nowych miejsc pracy,
- wspieranie rozwoju agroturystyki,
- stworzenie warunków dla doradztwa (m.in. w CIP),
- stworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- współpraca transgraniczna i ułatwienia w nawiązywaniu kontaktów i kooperacji przedsiębiorstw

Kreowanie polityki prorodzinnej.


Poprawa obsługi mieszkańców gminy gizyce poprzez:

- doskonalenie pracy Urzędu Gminy oraz instytucji gminnych,
- dostosowanie zakresu i sposobu działających jednostek organizacyjnych (Wiejskich Domów Kultury, bibliotek, itd.) uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej,
- rozwój narzędzi informatycznych i poprawa komunikacji (internetowe biuro obsługi interesariusza/petenta w UG, dalszy rozwój CIP-u)

Wspieranie i rozwój lokalnych stowarzyszeń:
- Kół Gospodyń Wiejskich,
- klubów sportowych,
- OSP,
- Związku Emerytów i Rencistów,
- Chórów i Grup śpiewaczych,
- Stowarzyszenie „Promocja, Integracja, Rozwój” Gminy Gorzyce,
- Rady Młodych,
- Związku Hodowców Gołębi Pocztowych,
- organizacji spółdzielców: GS SCh Gorzyce, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Kółka Rolnicze w sołectwach,
- innych organizacji społecznych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- nawiązanie współpracy z instytucjami centralnymi wspierającymi działalność organizacji non profit,

Promocja gminy z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak: internet, materiały multimedialne itp.


Edukacja

Tworzenie coraz lepszych warunków nauczania dla dzieci i młodzieży poprzez:

- naukę języków obcych w systemie szkolnym i pozaszkolnym (dodatkowo czeskiego i słowackiego),
- stworzenie ścieżek dydaktycznych (ochrona przyrody, miejsca historyczne),
- rozszerzenie powszechności dostępu do Internetu we wszystkich szkołach.

Realizacja koniecznych inwestycji oświatowych,


Poprawa sytuacji materialnej kadry pedagogicznej.


Infrastruktura / Ekologia

Poprawa stanu dróg gminnych modernizacja oraz budowa dróg i chodników wraz z oświetleniem.


Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach, w tym rozbudowa oświetlenia ulicznego.


Poprawa stanu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej związanej z budową autostrady A-1 poprzez:

- połączenie z węzłem komunikacyjnym w Gorzyczkach,
- budowę i rozwój stref przemysłowych,
- wykorzystanie możliwości gospodarczych planowanego Centrum Logistycznego po stronie Czech.

Poprawa stanu środowiska naturalnego:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków.

Uporządkowanie i poprawa stanu estetycznego gminy.


Poprawa stanu rowów melioracyjnych i przydrożnych


Sport / Turystyka / Rekreacja

Rozwój sportu, turystyki i rekreacji w gminie:

- budowa krytego basenu wraz z zapleczem turystyczno-usługowym,
- efektywne wykorzystanie tzw. „zielonej części gminy” poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół czaszy polderu,
- przygotowanie pól biwakowych i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
- rozwój bazy noclegowej,
- budowa lodowiska sezonowego.

Rolnictwo / Agroturystyka

Rozwój gospodarstw agroturystycznych, (Rolnictwo, Turystyka, fundusze UE).


Rozwój bazy noclegowej agroturystycznej.


Wspomaganie przedsięwzięć z zakresu rolnictwa, przetwórstwa, hodowli i uprawy warzyw w dolinie nadodrzańskiej,


Wspieranie nowatorskich programów i propozycji rozwoju gospodarstw przy pomocy środków z funduszy unijnych.


Kultura

Ochrona zabytków i dorobku kultury regionalnej.


Współpraca z gminami partnerskimi.


Wprowadzenie menadżerskiego modelu zarządzania w jednostkach kultury.


Promocja gminy poprzez organizację i wspieranie wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadgminnym; połączenie organizacji imprez kulturalnych z promocją bazy turystycznej Gminy gizyce.


Pomoc społeczna

Wspieranie i udzielanie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym Mieszkańcom gminy - w zakresie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb i umożliwienia życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.


Źródła finansowania działań

Środki własne budżetu gminy.


Pozyskiwanie funduszy unijnych - w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia - na budowę:
- infrastruktury,
- kanalizacji sanitarnej i budowy dróg,
- współpracy transgranicznej.

Pozyskiwanie środków unijnych na realizację programów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy gizyce.


Pozyskiwanie środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na działania ekologiczne.


Pozyskiwanie środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadania inwestycyjne związane z rozwojem sportu i rekreacji.


Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie uzyskiwania środków na działania ekologiczne.


Korzystanie z dostępnych instrumentów finansowania inwestycji (dotacje, kredyty preferencyjne, pożyczki umarzalne).Powyższy program oparty o budżet zadaniowy jest powiązany ze źródłami finansowania i gwarantuje:

Realizację wyznaczonych celów.


Konsekwencję i wiarygodność działań władz Gminy.


Właściwe i oszczędne gospodarowanie mieniem komunalnym gminy.


Podniesienie stopy życiowej Mieszkańców gminy gizyce.


Dynamiczny rozwój gminy.
19 4 19
2010-02-16T22:18:53+01:00
MGJDLN - Moja gmina jest dla mnie najważniejsza

Po pierwsze wniesiemy wnioski o dofinansowanie na Orlika i pływalnię z Unii

Po drugie do każdego domu będzie przyjeżdżał autobus, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.

Po trzecie powstanie Zakład Obsługi.

Po czwarte: gminy partnerskie - spróbujemy nawiązać inne kontakty.

Po piąte powstanie hotel, a w ... powstanie średniowieczna osada.
16 3 16