Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T23:21:12+01:00
Budżet miasta

Dochody ogółem 523 127 020 PLN

1. Dochody z majątku 27%
2. Wpływy z podatków 13%
3. Wpływy z opłat 3%
4. Dochody z usług 8%
5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21%
6. Subwencja ogólna 17%
7. Dotacje celowe z budżetu państwa 5%
8. Środki z funduszu 5%
9. Pozostałe dochody 1%

Wydatki ogółem 530 189 923 PLN

1. Transport i łączność 21%
2. Administracja publiczna 8%
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4%
4. Oświata i wychowanie 25%
5. Ochrona zdrowia 3%
6. Pomoc społeczna 5%
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1%
8. Edukacyjna opieka wychowawcza 4%
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12%
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4%
11. Pozostałe wydatki 13%

Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany z zaciąganietego kredytu w bankach