Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T21:02:56+01:00
1. Uwagi wprowadzające
1. Organizacja sądownictwa wspólnotowego (Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Pierwszej Instancji, Sąd do Spraw Służby Publicznej)
2. Kompetencje sądów wspólnotowych
3. Przepisy regulujące funkcjonowanie sądów wspólnotowych
4. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
5. Terminologia dotycząca postępowania
6. Reprezentacja stron
7. Bieg terminów
8. Etapy postępowania od momentu wpływu pisma wszczynającego postępowanie do publikacji orzeczenia
9. Ogólne zasady wnoszenia pism procesowych
2. Procedura pisemna
1. Zawartość i rola procesowa poszczególnych pism procesowych
1. Skarga
2. Odpowiedź na skargę
3. Replika i duplika
2. Interwencja
3. Dokumenty załączane do pism procesowych
4. Środki dowodowe
5. Środki przygotowawcze
6. Posiedzenie administracyjne
3. Procedura ustna
1. Sprawozdanie na rozprawę
2. Cel procedury ustnej
3. Przebieg procedury ustnej
4. Wymogi związane z tłumaczeniem symultanicznym
5. Czas trwania wystąpienia
6. Konieczność wystąpienia ustnego
7. Odstąpienie od rozprawy
4. Postępowania odrębne
1. Środki tymczasowe
2. Procedura przyspieszona
5. Postępowanie odwoławcze
6. Kontrola Trybunału nad orzeczeniami wydawanymi przez Sąd Pierwszej Instancji (Decyzja 2005/696)
7. Odrębności związane z postępowaniami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
8. Koszty postępowania
9. Aktualne plany reformy procedury przed sądami wspólnotowymi
10. Uwagi praktyczne na tle wybranych pism procesowych.
2 3 2