Odpowiedzi

2010-02-17T16:39:31+01:00
Zarząd gminy - do 27 października 2002 r. organ wykonawczy w polskiej gminie, na czele którego stał wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.

Składał się z 3 do 7 osób, które rada gminy wybierała ze swojego grona w tajnym głosowaniu. Przewodniczący organizował pracę zarządu, reprezentował gminę na zewnątrz i kierował sprawami bieżącymi. W pracach zarządu uczestniczyli sekretarz i skarbnik nie mając jednak prawa głosu.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarząd gminy został zastąpiony przez, wybieranych w wyborach bezpośrednich, wójtów (burmistrzów lub prezydentów), którzy jako organ monokratyczny reprezentują gminę.


Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Radnemu jako członkowi organu kolegialnego przysługuje roszczenie o zwrot kosztów podróży i roszczenie do diety. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może w ciągu miesiąca przekroczyć półtorakrotnej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Główną funkcją radnego jest praca społeczna.


Rada gminy – organ stanowiący i kontrolny gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiej w gminach wiejskich nosi nazwę rady gminy, a w gminach miejsko-wiejskich rady miasta i gminy.
2010-02-17T16:41:32+01:00
Rada gminy – organ stanowiący i kontrolny gminy.
Zarząd gminy - organ wykonawczy w polskiej gminie, na czele którego stał wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.
Radny – członek rady. Radnym może zostać każdy (jeżeli ukończył 18 lat ).
Są różne rodzaje wyborów : demokratyczne,