Mam do przetłumaczenia wypracowanie o Krakowie.
Proszę bardzo żeby nie było one kopiowane z translate.pl
Daje 20 pkt, i oczekuje od was 'cudów' ?

Proszę o przetłumaczenie tych tekstów.Sukiennice w Krakowie – zabytkowy budynek sukiennic znajdujący się w centralnej części Rynku Głównego w Krakowie. Sukiennice podlegały przez wieki wielu przemianom i ich obecny kształt w niczym nie przypomina dawnych sukiennic. Już w roku 1257 książę Bolesław Wstydliwy przy lokacji Krakowa zobowiązał się postawić kramy sukienne. Stanowiły one podwójny rząd kramów kamiennych, tworzących jakby uliczkę pośrodku Rynku. Sukiennice w tej postaci przetrwały do połowy XIV stulecia.Wawel – wzgórze o wysokości 228 m n.p.m. w Krakowie, położone na lewym brzegu Wisły. Wzgórze Wawelskie ma charakter zrębu tektonicznego powstałego w miocenie (23-5 mln lat temu) i zbudowanego z górnojurajskich wapieni wieku oksfordzkiego (161-155 mln lat temu). Wapienie te są silnie skrasowiałe i obfitują w jaskinie[potrzebne źródło] (np. Smocza Jama). Dlatego też wzgórze mogło pierwotnie nazywać się wądół, wąwał, wąwel. W średniowieczu słowem wąwel nazywano wąwóz, jaki dzielił niegdyś dwie części wzgórza. Według innej teorii słowo to oznacza "wyniosłość wśród mokradeł", którymi otoczone było wzgórze. Kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kościół Mariacki – jeden z największych i najważniejszy, po Katedrze Wawelskiej, kościół Krakowa, od 1962 roku posiada tytuł bazyliki mniejszej. Należy do najbardziej znanych zabytków Krakowa i Polski. Jest kościołem gotyckim, budowanym w XIV i XV wieku. Położony jest przy północno-wschodnim narożniku Rynku Głównego, na Placu MariackimKraków (pełna nazwa: Stołeczne Królewskie Miasto Kraków) – miasto nad Wisłą w południowej Polsce, drugie w kraju – po Warszawie – pod względem liczby mieszkańców[1] (wg GUS, w 2007 Kraków wyprzedził pod tym względem Łódź[3]) oraz drugie – po Warszawie – pod względem powierzchni[1]; jedno z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii, wysokich walorach kulturowych i architektonicznych. W przeszłości Kraków odgrywał rolę administracyjnej stolicy państwa i siedziby władców Polski. Kraków jest stolicą województwa małopolskiego oraz historycznej Małopolski, a także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T21:06:49+02:00
The Sukiennice in Cracow – the antique sSukiennice being in central part of Main Market in Cracow building. Sukiennice were subject to by ages many transformations and them present shape in nothing does not remind former sukiennic. Already in year 1257 duke Shy Bolesław near location of Cracow obliged it will stalls <sukienne>. They made up the double line of stone stalls, creator how he would to in the middle Market the back - street. Sukiennice in this figure survived to half XIV century.Wawel – the hill about height 228 the m n.p.m. in Cracow, laid on left bank of Vistula. The Wawel's hill has the character of tectonical framework formed in Miocene (23-5 million years ago) and built from <górno jurajskich> limestones of Oxford age (161-155 million years ago). Limestones these are <skrasowiałe> strongly and abound to swarm in caves[necessary source] (np. Smocza Pit). Therefore hill could originally also name be ravine, wąwał, wąwel. In Middle Ages with word wąwel call ravine, what distributed two parts of hill formerly. According to different theory word this marks "haughtiness among swamps", which be surrounded hill. Church archiprezbiterialny pw. The Assumption of the Holiest Maria of Unmarried woman, StMary's church – one from the the largest and the most important, after Wawelskiej Cathedral, the church of Cracow, the title of smaller basilica for 1962 year has possessed. The well-known relics of Cracow and Poland were one should to the most. It is Gothic church, built in XIV and XV age. He be laid near north-east corner of Main Market, on StMary's SquareCracow (full name: Capital Royal City Cracow) – city over Vistula in south Poland, second in country – after under in relation to number of occupants ( he according to GUS, in 2007 Cracow outdistanced under this regard Lodz) as well as second – after Warsaw – under in relation to surface; one of the oldest cities of Poland, about over millennial history, the high cultural values and architectural. In past Cracow played the part of administrative capital of state and seat rulers Poland. Cracow is the capital of of Little Poland province as well as historical Malopolska, and the also central metropolitalnym centre of Cracovian agglomeration.

Sorry, ale niektórych słówek nie znam&(
3 4 3