Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:02:20+01:00
Historia życia każdego z nas rozpoczęła się w łonie matki, z dala od zgiełku świata, poza świadomością rodziców, którzy poprzez swą intymną psychofizyczną bliskość jedynie stworzyli warunki umożliwiające nam zaistnienie. Ciąg rozwojowych zmian, w wyniku których dochodzi w ciągu dziewięciu miesięcy do przeobrażenia się mikroskopijnych komórek rodzicielskich (wielkości mniejszej niż kropka kończąca to zdanie) w rozczulającego swoim widokiem i zachowaniem trzy czy czterokilogramowego bobasa jest fascynujący. Jest to prawdziwy cud rozwoju.

1 1 1
2010-02-17T18:05:30+01:00
I. NIEMOWLĘCTWO
Zmiany rozwojowe polegają głównie na przystosowaniu się do samodzielnego życia poza ustrojem.
Aktywność noworodka to głównie nieskoordynowane reakcje ruchowe.
Od 3 tygodnia życia pojawia się odruch ssania


II. OKRES PO NIEMOWLĘCY
Charakteryzuje się bardzo szybkim rozwojem we wszystkich sferach.III. OKRES PRZEDSZKOLNY
Nadal występuje bardzo dynamiczny rozwój, pojawiają się problemy wychowawcze (problem dojrzałości szkolnej)

IV. Dojrzałość szkolna

„Jest to taki poziom rozwoju, którego osiągnięcie umożliwi dziecku sprostanie wymaganiom szkoły i skuteczne przyswajanie wiedzy w szkole”- A. Jurkowski

Ustalenie właściwego poziomu dojrzałości jest trudne z powodu organizacji szkolnictwa, wielu metod i treści kształcenia stosowanych w różnych szkołach.

-Kryteria oddające dojrzałość szkolną.

Zasoby wiadomości o świecie i zasoby słownika
Zdolności pamięciowe i uczenia się
Rozumienie symboli graficznych
Zdolność koncentracji uwagi i wytrwałość w wykonywaniu różnych zadań
Koordynacja wzrokowo-słuchowa
Współpraca z innymi dziecmi
Podporządkowanie się poleceniom i obowiązkom


V. MŁODSZY OKRES SZKOLNY

1. Przedział czasowy:
Od 7 do 11-12 lat

2. Rozwój

A) Fizyczny
Dalszy szybki rozwój fizyczny-poczucie zwiększonej sprawności (częste bójki i popisy gimnastyczne)

B) Psychiczny
Przebiega w odmiennych warunkach niż poprzedni, dominuje nauka, a co za tym idzie ocenianie
C) Struktury poznawcze
Spostrzeżenia są barzdziej dokładne niż w okresie poprzednim, lecz w pierwszych latach nauki daje znać o sobie niedostateczny rozwój analizy i zyntezy
Rozwój pamięci dowolnej i zwiększenie zakresu pamięci bezpośredniej, jednak wciąż dominuje pamięć mimowolna

D) Rozumowanie
Zaczątki najważniejszych operacji umysłowych- wyodrębniania szczegułów w drodze analizy, łączenia ich w większe całości, pojawiają się indukcyjne i dedukcyjne sposoby rozumowania
Harakterystyczny brak wglądu w przebieg własnych operacji myślowych

E) Mowa
Na początku 4000 słów, co rok przybywa 700
Swobodne operowanie mową potoczną
Dzięki szkole rozwija się zdolność logicznego i zorganizowanego sposobu wypowiadania się

F) Sfera społeczna
Dynamiczny jej rozwój wymusza funkcjonowanie w zbiorowości szkolnej, tworzącymi się grupami

G) Osobowość
W tym okresie tworzy się zromb osobowości. Powstają stałe cech zachowania, które występują równierz w pózniejszych okresach

Czynniki wpływające na kształtowanie się osobowości
Identyfikowanie się z rodzicami
świadomość, że zdolności intelektualne są wymogiem kulturowym i jednocześnie są powodem do satysfakcji
Kontakty z grupą rówieśniczą

3) Zabawy
Zabawy zmieniają charakter są bardziej skomplikowane z jasno określonymi zasadami
Pojawia się współzawodnictwo
Wzrasta zainteresowanie grami umysłowymi i kolekcjonerstwem
Zabawi i zainteresowania zaczynają się coraz bardziej różnicować do płci dziecka.

VI. WIEK DORASTANIA

1. Przedział czasowy:
Od 12-13 do 17-18 lat

W tym okresie nadal dominuje nauka jako rodzaj aktywności jednak pod koniec znaczenia nabiera praca. Pojawiają się problemy wyboru zawodu

2. Rozwój

A) Cechy fizyczne
W związku z biologicznym dojrzewaniem organizmy występuje nagły przyrost masy ciała i wzrostu
Ciało uzyskuje proporcje osób dorosłych
Następuje dojrzewanie płciowe i uzyskanie zdolności rozrodczych, jednak jednocześnie nie następuje uzyskanie dojrzałości psychicznej, czy nawet fizycznej
Dziewczęta dojrzewają wcześniej od chłopców

B) Zdolności intelektualne
Następuje dalszy ich wzrost, lecz proces ten zostaje spowolniony
Pojawia się myślenie abstrakcyjne
Wzrasta poziom krytycyzmu w myśleniu
Pojawia się zdolność uświadamiania sobie stosowanych form myślenia, co sprawia, iż staje się ono bardziej ogólne i systematyczne.

C) Osobowość
W zakresie rozwoju i kształtowania osobowości nabierają:

Zainteresowania- Stopniowo się krystalizują. Do typowych zainteresowań należą zainteresowania zawodowe. Rozbudzenie zainteresowań ogólnych, typowe jest zainteresowanie swoją psychiką wyrazem jest potrzeba zwierzania się i prowadzenia pamiętników, młodzież jest zdolna do głębokiej samooceny,.

Kontakty społeczne-z członkami ich rodzin oraz z rówieśnikami obojga płci. Komplikują się stosunki z członkami rodziny, która staje się źródłem napięć i konfliktów. Przyczyną staje się silna potrzeba samodzielności i nadmiernego krytycyzmu osób dorosłych. Osłabienie więzi z rodziną kompensowane jest intensywnymi kontaktami z rówieśnikami.
W późniejszym okresie dorastania wzrasta zainteresowanie płcią przeciwną. Najpierw w postaci awersji płciowej do zainteresowania erotycznego.

Emocje-są przeżywane intensywnie, ale cechuje je również duża zmienność. Charakterystyczne dla tego okresu emocje to drażliwość, przekora, wesołość jak również wstydliwość, skrytość wycofywanie się. Dojrzewanie płciowe u dziewcząt może wiązać się z apatią i drażliwością, a u chłopców z poczuciem mocy i wzmożonym samopoczuciem. Dzięki coraz większym udziale w życiu społecznym młodzież uczy się kontroli nad emocjami,a jednocześnie ma możliwość kształtowania uczuć wyższych.

VII. WIEK DOJRZAŁY I STARSZY

1. Przedział czasowy:
Od 18 do 65 lat
Powyżej 65 lat

2. Rozwój

A) Sfera osobowości
Zarówno kobiety jak i męszczyżni po 50 rokiu życia wykazują inne cechy osobowości niż osoby nieco młodsze np. młodszy dorosły męższczyzna wykazuje zainteresowanie własną siłą i wydolnością, pracą, władzą nad otoczeniem. Mężczyźni starsi bardziej zainteresowani są problemami wspólnoty. Starsze kobiety natomiast stają się bardziej autokratyczne. Uwagę koncentrują głównie na sobie.
Zmiany te spowodowane są głównie wychodzeniem z ról przypisanych kulturowo. Z procesem starzenia związane są stereotypy społeczne (dziadyga-staruszek)

B) Sfera intelektualna
Osłabia się umiejętność operowania na materiale abstrakcyjnym, natomiast rozwija się umiejętność rozwiązywania rzeczywistych problemów zawodowych i osobistych w porównaniem do osób młodszych.
Krytycyzm i sceptycyzm wobec własnej wiedzy pozwala na rozszerzenie horyzontów myślowych. Umysł dojrzały łatwiej ogarnia napotkane w życiu sprzeczności.

C) Sfera somatyczna
W zakresie rozwoju fizycznego niemal wszystkie parametry funkcji organizmu mają charakter spadkowy.

D) Zmiana struktury życia
Rezygnacja z uprawiania różnorakich „gier” w obrębie rodziny takich jak ukryte wykorzystywanie partnera zrzucania winy za wszelkie niepowodzenia.
Stałe utrzymywanie ambitnych celów w życiu, jak również nabyty dystans wobec niepowodzeń.
2 3 2
2010-02-17T18:44:15+01:00
Poród jest największym szokiem dla organizmu człowieka. W rozwoju człowieka wyróżnia się okresy:okres prenatalny, noworodkowy, niemowlęcy, po niemowlęcy, przedszkolny, młodszy wiek szkolny, dorastania, dorosły, starczy.
Po porodzie zmiany rozwojowe polegają głównie na przystosowaniu się do samodzielnego życia poza brzuchem matki. Potrafi odczytywać i reagować na bodźce, wydaje odgłosy. Ruchy są nieskoordynowane, po ok.3 tygodniach pojawia się odruch ssania. Od 3 miesiąca zaczyna podnosić głowę, próbuje chwytać przedmioty. Rozpoczyna się rozwój strefy emocjonalnej, psychicznej i społecznej. w 7 miesiącu zaczyna pełzać, w 9 raczkować a ok.1 roku życia próbuje chodzić. Na tym kończy się okres niemowlęcy.
1 2 1