Odpowiedzi

2009-10-14T21:38:00+02:00
1) Ideały wychowawcze starożytnej Grecji (okres archaiczny, wychowanie spartańskie, wychowanie ateńskie, grecka paideia)
2) Myśl pedagogiczna starożytnej Grecji (poglądy sofistów, Sokratesa, Platona, Arystotelesa)
3) Wychowanie w starożytnym Rzymie (ideał wychowawczy i jego ewolucja, rola rodziny w wychowaniu, model wychowania chrześcijańskiego)
4) Szkolnictwo w starożytnej Grecji i Rzymie (etapy kształcenia, rola nauczyciela, rozwój dydaktyki)
5) Wychowanie w okresie średniowiecza (rola Kościoła w kształceniu i wychowaniu, ideały wychowawcze, rola średniowiecznych uniwersytetów)
6) Wychowanie w okresie Odrodzenia (ideały wychowawcze, myśl pedagogiczna, zmiany w szkolnictwie, znaczenie reformacji i kontrreformacji)
7) Myśl pedagogiczna Oświecenia (główne założenia, oświecenie francuskie a oświecenie brytyjskie, pedagogika naturalistyczna Jana Jakuba Rousseau)
8) Edukacja w XIX wieku (zmiany cywilizacyjno-kulturowe a edukacja, rozwój szkolnictwa, myśl pedagogiczna Herberta Spencera i Jana Herbarta)
9) Wychowanie w państwach totalitarnych (na przykładzie III Rzeszy i ZSRR)
10) Wychowanie w XX wieku (główne kierunki ewolucji, rola rodziny, rola państwa, prawa dziecka, wyzwania dla edukacji)
11) Pedagogika nowego wychowania (założenia, różnice między edukacją tradycyjną a nowym wychowaniem, poglądy Johna Deweya i Marii Montessori, stanowisko krytyków)
12) Polskie ideały wychowawcze od XV do XIX wieku (ideał sarmacki, oświeceniowy, romantyczny, pozytywistyczny)
13) Wychowanie i szkolnictwo w okresie II Rzeczypospolitej (sytuacja oświatowa, reformy, model wychowania narodowego i państwowego, ideał wychowania harcerskiego)
14) Ideologia i system wychowania Polski Ludowej (ideologia wychowawcza, metody i środki, rola państwa w wychowaniu, reformy szkolnictwa)
15) Przemiany edukacyjne w Polsce po 1989 r.

Pojęcia
• paideia, kalokagatia, scholastyka, teocentryzm, antropocentryzm, humanizm, reformacja, endecja, sanacja, herbartyzm, pajdocentryzm, pedagogika naturalistyczna, antypedagogika, pedagogika personalistyczna (personalizm), anamneza, metoda heurystyczna, metoda majeutyczna (akuszerska), metoda dedukcyjna, metoda indukcyjna, obiektywizm poznawczy, subiektywizm poznawczy, relatywizm etyczny, absolutyzm etyczny, empiryzm, sensualizm, racjonalizm genetyczny (natywizm), empiryzm genetyczny, tabula rasa, intelektualizm etyczny, woluntaryzm, utylitaryzm, pragmatyzm, darwinizm społeczny, liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, totalitaryzm, eugenika, indywidualizm, kolektywizm, egalitaryzm, elitaryzm, organicyzm, solidaryzm, etatyzm, permisywizm, indoktrynacja, uniformizacja, pluralizm
1 5 1