×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Odpowiedzi

2009-10-17T13:44:41+00:00
Polska uzyskała ziemie należące przed trzecim i częściowo drugim rozbiorem do Rzeczypospolitej , w latach 1795 - 1916 stanowiących część zaboru rosyjskiego , a od wiosny 1919 r. zajmowane przez Wojsko Polskie: zachodnią część Wołynia i Polesia z Brześciem, Pińskiem i Łuckiem, gubernie: grodzieńską oraz wileńską wraz z zachodnią częścią Mińszczyzny (Nieśwież). Rosja sowiecka i Ukraina sowiecka zrzekły się roszczeń do Galicji Wschodniej, przed 1914 rokiem wchodzącej w skład monarchii habsburskiej. Granica polsko-sowiecka przebiegała w zasadzie wzdłuż linii II rozbioru z 1793 roku (z korekturą na rzecz Polski w postaci części Wołynia i Polesia, z miastem Pińskiem).

Generalnie w kwestii rozstrzygnięć terytorialnych Polska rezygnowała z ziem dawnej Rzeczypospolitej położonych na wschód od granicy ustalonej w Rydze; Rosja i Ukraina Sowiecka z roszczeń do ziem na zachód od wytyczonej linii granicznej. Polska, poprzez uznanie marionetkowej USRR i równoległe wycofanie uznania dla URL (swego jedynego sojusznika w wojnie polsko-bolszewickiej), rezygnowała faktycznie z realizacji programu federacyjnego.

Poza tym traktat przewidywał wypłatę Polsce tytułem rekompensaty za wkład ziem polskich w budowanie gospodarki rosyjskiej (w okresie rozbiorów) kwoty 25 mln rubli w złocie (ustalenia te nie zostały jednak nigdy wykonane pod różnymi pretekstami przez stronę sowiecką). Zobowiązywał też stronę radziecką do zwrotu zagrabionych w czasie zaborów dzieł sztuki i zabytków (zwrócono jednak niewiele - na zasadzie wzajemności)[7], m.in. arrasy wawelskie, jedyne zachowane polskie insygnium koronacyjne - Szczerbiec i pomnik księcia Józefa Poniatowskiego (dłuta Thorvaldsena), do 1924 roku ozdoba rezydencji Iwana Paskiewicza w Homlu[8]. Traktat określił również losy ludności polskiej znajdującej się na terytorium kontrolowanym przez bolszewików. Artykuł VI faktycznie ograniczał możliwości wyboru opcji obywatelstwa polskiego (np. w głębi Rosji) i umożliwił władzom sowieckim blokowanie wyjazdów do Polski. Nawet potomkowie uczestników walk o niepodległość w latach 1830 do 1865 roku musieli udowadniać urzędnikom sowieckim m.in. działalność, używanie języka polskiego jako mowy potocznej wskazujące na przywiązanie do polskości. Nie przewidziano żadnej procedury odwoławczej. W rezultacie na terenach na wschód od granicy określonej w traktacie ryskim, mimo podejmowanych prób pomocy w umożliwieniu repatriacji np. przez Cinę Orlikowską w Kijowie pozostało według różnych szacunków od miliona dwustu[9]do półtora miliona[10] Polaków (sam oficjalny spis ludności z 1926 roku wykazywał 771 760 Polaków). Większość z nich poniosła tragiczne konsekwencje zapisów traktatowych.

Ostateczny tekst traktatu podpisali w Rydze 18 marca 1921

1 1 1
2009-10-17T13:44:48+00:00
Kończył on wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920, ustalał przebieg granic między tymi państwami oraz regulował inne sporne dotąd kwestie


INNE POSTANOWIENIA

Poza tym traktat przewidywał wypłatę Polsce tytułem rekompensaty za wkład ziem polskich w budowanie gospodarki rosyjskiej (w okresie rozbiorów) kwoty 25 mln rubli w złocie (ustalenia te nie zostały jednak nigdy wykonane pod różnymi pretekstami przez stronę sowiecką). Zobowiązywał też stronę radziecką do zwrotu zagrabionych w czasie zaborów dzieł sztuki i zabytków (zwrócono jednak niewiele - na zasadzie wzajemności)[7], m.in. arrasy wawelskie, jedyne zachowane polskie insygnium koronacyjne - Szczerbiec i pomnik księcia Józefa Poniatowskiego (dłuta Thorvaldsena), do 1924 roku ozdoba rezydencji Iwana Paskiewicza w Homlu[8]. Traktat określił również losy ludności polskiej znajdującej się na terytorium kontrolowanym przez bolszewików. Artykuł VI faktycznie ograniczał możliwości wyboru opcji obywatelstwa polskiego (np. w głębi Rosji) i umożliwił władzom sowieckim blokowanie wyjazdów do Polski. Nawet potomkowie uczestników walk o niepodległość w latach 1830 do 1865 roku musieli udowadniać urzędnikom sowieckim m.in. działalność, używanie języka polskiego jako mowy potocznej wskazujące na przywiązanie do polskości. Nie przewidziano żadnej procedury odwoławczej. W rezultacie na terenach na wschód od granicy określonej w traktacie ryskim, mimo podejmowanych prób pomocy w umożliwieniu repatriacji np. przez Cinę Orlikowską w Kijowie pozostało według różnych szacunków od miliona dwustu[9]do półtora miliona[10] Polaków (sam oficjalny spis ludności z 1926 roku wykazywał 771 760 Polaków). Większość z nich poniosła tragiczne konsekwencje zapisów traktatowych.
0 0 0
2009-10-17T15:40:10+00:00
Pierwsze Powstanie Śląskie - 16/17 - 24. 08.1919 roku, powstanie to nie przyniosło większych skutków, gdyż było powstaniem do którego Polacy niezbyt dobrze się przygotowali

Drugie Powstanie Śląskie - 19/20. 08.1920 roku, powstanie to było dobrze zorganizowane, siła i zasięg powstania zaskoczyły Niemców jak i państwa sprzymierzone. Powsańcy mieli pod kontrolą większość obszaru plebiscytowego. Celem postania była samoobrona ludności polskiej, który został osiągnięty. Skutkiem powstania było rozwiązanie niemieckiej policji przez Międzysojuszniczą Komisję rządzącą. Policję niemiecką zastąpiono policją plebiscytową składającą się w połowie z Polaków.Działania zbrojne były prowadzone na terenach od Odry na zachodzie po Małą Panew na północy.

Trzecie Powstanie Śląskie - 2/3. 05. 1921, trzecie powstanie było najkrwawszym i najlepiej przygotowanym powstaniem ze wszystkich trzech. To powstanie przyniosło największe skutki dla strony polskiej, a mianowicie Polsce przyznano 29% terytorium plebiscytowego łącznie z Katowicami i większością kopalni, hut i fabryk górnośląskiego okręgu przemysłowego. W maju 1922 roku Polska objęła w posiadanie przyznaną jej część
Górnego Śląska.

2. Co było przyczyną konfliktu polsko - czeskiego?
W 1918 roku ustalono z władzami czeskimi, że tereny przygraniczne zamieszkałe w większości przez Polaków zostaną włączone do Polski. Czesi złamali to porozumienie i w 1919 roku kiedy Polska zajęta była walką z Niemcami i Ukrainą,

Czesi zajęli wschodnią część Śląska Cieszyńskiego do rzeki Olzy. 28. 07. 1920 roku mocarstwa koalicji przyznały Czechom
Zaolzie, Spisz i Orawę - tereny zamieszkałe w większości przez ludność polską i bogate w złoża mineralne. Polsce przyznano tylko niewielki skrawek tego terenu.

3. Jakie były warunki traktatu ryskiego?

Pokój ryski zawarto 18. 03. 1921 roku w Rydze( Łotwa) między Polską, a Rosją radziecką
Warunki:
- granica wschodnia miała biec od Dźwiny na południe pozostawiając Mińsk Litewski po rosyjskiej stronie, do Zbucza, dalej rzeką Zbucz do ujścia Dniestru
- wzajemne poszanowanie suwerenności, ustroju i praw mniejszości narodowych
- zobowiązanie Rosji do zwrotu mienia kulturalnego zagarniętego przez carat.

Nie wiem czy to dobrze.!
;))
1 5 1
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci