Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T13:25:56+01:00
Umowa dostawy jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w ramach której jedna jej strona – dostawca zobowiązuje się do:

* wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz
* dostarczania ich częściami lub co pewien okres;

druga strona – odbiorca zobowiązuje się:

* odebrać te rzeczy oraz
* zapłacić cenę.

Umowa ta jest przykładem i formą kooperacji gospodarczej, zawieranej zwykle przez kontrahentów pozostających ze sobą w trwałych stosunkach handlowych. Celem umowy dostawy jest zapewnienie właściwej jakości i terminowości zamówionej produkcji.
Postanowienia istotne przedmiotowo czyli elementy konstrukcyjne niezbędne do zakwalifikowania konkretnej umowy jako umowy sprzedaży to:

* określenie stron
* określenie przedmiotu świadczeń stron
* określenie ceny


Stroną umowy sprzedaży może być każdy podmiot - osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną
Przedmiot umowy sprzedaży

Przedmiotem umowy sprzedaży, a więc świadczenia sprzedawcy mogą być:

* rzeczy oznaczone indywidualnie bądź tylko co do gatunku
* energie: elektryczna, wysokich ciśnień, gazowa, wodna, cieplna
* prawa majątkowe zbywalne
* zespoły rzeczy i praw

Przy czym rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży nie musi stanowić własności sprzedawcy. Oprócz tego przedmiot umowy sprzedaży nie musi mieć ściśle skonkretyzowanej postaci w chwili zawierania umowy ale może dotyczyć rzeczy mającej powstać w przyszłości.