W pobliżu szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Bartowie codziennie przejeżdża kilkaset ciężarówek. Rodzice obawiają się o swoje dzieci, przechodzące przez główną ulicę do szkoły. Żądają, aby w ciągu najbliższych pięciu lat wybudowano obok miasta obwodnicę, którą mogłaby przejeżdżać większość samochodów.

a) Wyjaśnij, czy mieszkańcy miasta powinni osobiście angażować się w sprawę budowy obwodnicy, czy też - pozostawić decyzję o tym władzom lokalnym.

b) Odpowiedz, w jaki sposób rodzice mogliby zwiększyć szanse na spełnienie swoich żądań.


1. Określ, czy prawa i wolności obywatelskie mogą istnieć bez nałożenia konkretnych obowiązków na obywateli. Uzasadnij swoją opinię.

2. Wymień cztery prawa obywatelskie, które są - według Ciebie - najważniejsze. Uzasadnij swój wybór.

3. Odpowiedz, jakie skutki może mieć brak kultury politycznej w demokratycznym kraju.


ZA WSZYSTKO DOBRZE ZROBIONE DAJE NAJ !

1

Odpowiedzi

2010-03-01T16:21:03+01:00
Moim zdaniem rodzice powinni osobiście zaangażować się w sprawę budowy obwodnicy. W społeczeństwie obywatelskim ważne są oddolne inicjatywy społeczności lokalnych. Pozostawienie tej sprawy w decyzję władz byłoby więc nieskuteczne. Mieszkańcy mogliby założyć komitet lokalny ds. budowy obwodnicy, do poparcia którego zaprosiliby miejscowych polityków. Jeśli dodatkowo zaangażowaliby miejscowe media, znacznie zwiększyliby szansę na realizację tej inwestycji. W czasach kultury masowej, gdzie media są IV władzą, politycy uczestniczą w życiu medialnym, by zjednać sobie jak największą część elektoratu. Wybierają takie działania, które są nagłaśniane przez media i podobają się wyborcom. W taki sposób mieszkańcy Bartowa mogą walczyć o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, zmniejszenie natężenia ruchu, hałasu i ochronę nawierzchni ulic dewastowanych przez ciężarówki.

1. Prawa i wolności obywatelskie nie mogą istnieć bez obowiązków. Przykładami mogą być prawa do ochrony zdrowia i życia, bierne i czynne prawo wyborcze, czy też prawo do edukacji, które wiążą się nierozłącznie z obowiązkiem ponoszenia kosztów istnienia państwa, czyli płaceniem podatków, z których opłacane są instytucje, które umożliwiają wypełnienie tych praw (szpitale, administracja, władza i komisje wyborcze oraz szkoły). Prawo do wolności słowa nakłada również obowiązek poszanowania praw innych. Prawa jednych są więc obowiązkami do poszanowania praw innych obywateli. Artykuł 83 Konstytucji RP mówi, że każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Według mnie najważniejszymi z praw są:
prawo do życia
prawo do własności i posiadania
prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego
prawo do składania składania petycji, wniosków i skarg
Prawo do życia jest najważniejszym z praw. Gwarantuje ono ochronę zdrowia i życia obywateli bez względu na ich pochodzenie, płeć, wiek, czy stan majątkowy. Życie jest najważniejszym, co mamy i dzięki niemu możemy korzystać z innych praw, dlatego jego ochrona jest tak ważna. Może być ono zagrożone nie tylko przez choroby i przestępstwa, ale również karę śmierci, aborcję i eutanazję
Państwo zapewnia również obywatelom prawo do własności i posiadania. Wiąże się ono z prawem wolności, gdyż dawniej niewolnicy nie mogli być posiadaczami.
Prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego jest niezbędne. Należy dbać o egzystencję osób, które z różnych powodów nie mogą pracować. Jest to związane z prawem do życia, ponieważ bez środków materialnych byłyby skazane na życie w nędzy lub nawet śmierć. Nie każda z tych osób ma kogoś, kto mógłby jej pomóc.
Każdy obywatel ma prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. dzięki temu obywatele mogą czynnie uczestniczyć w życiu politycznym, zgodnie z wymogami państwa demokratycznego.
Wszystkie te prawa zapisane są w Polsce w najważniejszym z prawnych dokumentów -ustawie zasadniczej, czyli Konstytucji RP z 1997r.

3. Kultura polityczna jest zbiorem indywidualnych postaw politycznych obywateli, będących wyrazem wyznawanych wartości, które głównie odnoszą się do władzy. jej brak może mieć w demokratycznym państwie poważne konsekwencje. Demokracja nie może istnieć bez udziału obywateli w życiu politycznym. jest on niemożliwy, gdy nie mają oni wiedzy na temat faktów i procesów politycznych, własnych opinii i przekonań i opierają się na stereotypach. Wtedy łatwiejsza staje się manipulacja elektoratem, więc demokracja staje się fikcją. Oznacza to, że dla utrzymania ustroju demokratycznego wymagane jest zaangażowanie obywateli w życie polityczne.
5 5 5