Prosze o zrobienie mi tych 4 zadań... musze je miec na poniedziałek ... nie rozumiem programowania i dlatego sama ich nie umiem zrobić;)

1. napisz program który 13 razy na środku ekranu drukuje twoje imię.
2.napisz program który 20 raz prosi o podanie liczby i drukuje komunikat ile wśród podanych było liczb większych od 10.
3.Napisz program który 20 razy prosi o podanie liczby a następnie drukuje komunikat ile wynosi suma ujemnych liczb podanych przez ciebie.
4.Napisz program który prosi o podanie ile będzie liczb, następnie pobiera tyle liczb z klawiatury i wyświetla komunikat ile wynosi iloczyn podanych przez ciebie ujemnych liczb .

z góry bardzo dziekuje;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:54:24+01:00
ZADANIA W PASCALU:

ZDANIE 1:

Program zad1;
uses crt;
var
i:byte;
imie:string;
begin
clrscr;
Write('Podaj imie: ');
readln(imie);
clrscr;
for i:=7 to 19 do
begin
gotoxy(40-length(imie) div 2,i);
Write(imie);
end;
readkey;
end.


ZADANIE 2:

Program zad2;
uses crt;
var
liczba:longint;
i,n:byte;
begin
clrscr;
n:=0;
for i:=1 to 20 do
begin
Write('Podaj liczbe nr ',i,': ');
readln(liczba);
if liczba > 10 then n:=n+1;
end;
clrscr;
Write('Liczb wiekszych od 10: ',n);
readkey;
end.


ZADANIE 3:

Program zad3;
uses crt;
var
suma,liczba:longint;
i:byte;
begin
clrscr;
suma:=0;
for i:=1 to 20 do
begin
Write('Podaj liczbe nr ',i,': ');
readln(liczba);
if liczba < 0 then suma:=suma+liczba;
end;
clrscr;
Write('Suma liczb ujemnych: ',suma);
readkey;
end.


ZADANIE 4:

Program zad4;
uses crt;
var
iloczyn,liczba:longint;
i:byte;
n:integer;
begin
clrscr;
iloczyn:=0;
Write('Ile bedzie liczb? : ');
readln(n);
clrscr;
for i:=1 to n do
begin
Write('Podaj liczbe nr ',i,': ');
readln(liczba);
if liczba < 0 then begin
if iloczyn=0 then iloczyn:=liczba
else iloczyn:=iloczyn*liczba;
end;
end;
clrscr;
Write('Iloczyn liczb ujemnych: ',iloczyn);
readkey;
end.


W razie jakichkolwiek pytań pisz pw.
2010-03-04T00:48:18+01:00
Zad 1

#include <stdio.h>

int main()
{
char imie[20];
int i=0;
gets(imie);
while(imie[i]!='\0' && i<20)
{i++;}
printf ("%*s \n", (80-i)/2 , imie );
return 0;
}

zad 2
#include <stdio.h>

int main()
{
int i, liczb=0, liczba;
for(i=1; i<=20 ; i++){
printf("Podaj liczbę %d:\t", i);
scanf("%d", &liczba);
printf("\n");
if (liczba> 10) liczb++;
}
printf("%d", liczb);
return 0;
}

zad 3

#include <stdio.h>

int main()
{
int i, suma=0, liczba;
for(i=1; i<=20 ; i++){
printf("Podaj liczbę %d:\t", i);
scanf("%d", &liczba);
printf("\n");
if (liczba<0) suma+=liczba;
}
printf("Suma %d", suma);
return 0;
}

zad4

#include <stdio.h>

int main()
{
int i, iloczyn=1, liczba, liczb;
printf("Ilosc liczb do wczytania: ");
scanf("%d", &liczb);
for(i=1; i<=liczb ; i++){
printf("Podaj liczbę %d:\t", i);
scanf("%d", &liczba);
printf("\n");
if (liczba<0) iloczyn*=liczba;
}
printf("Iloczyn %d", iloczyn);
return 0;
}