Odpowiedzi

2010-03-03T21:05:52+01:00
2a-3b*5= 2a - 15b
2a-3b*-4= 2a + 12b

x²+4x-2*5= x² + 4x - 10
x²+4x-2*-4 = x² + 4x + 8


2a²+3ab+4b-1*5= 2a² + 3ab + 4b - 5
2a²+3ab+4b-1*-4= 2a² + 3ab + 4b +4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:07:38+01:00
2a-3b*5=2a-15b
2a-3b*-4=2a-12b

x²+4x-2*5=x²+4x-10
x²+4x-2*-4=x²+4x+8

2a²+3ab+4b-1*5=2a²+3ab+4b-5
2a²+3ab+4b-1*-4=2a²+3ab+4b+4