Hej
muszę napisać o prawach człowieka kiedy one powstały itp ale nie wymieniać praw tylko napisać o tym tak na jedna stronę i ciekawe rzeczy oraz dokumenty które o tym mówią;)
i jeszcze napisać ogólne informacje i Chopinie mogą być z internetu ale takie najbardziej najważniejsze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:36:02+01:00
Prawa człowieka są to podstawowe prawa, które przysługują każdemu człowiekowi od momentu narodzin aż do śmierci-niezależnie od jego pochodzenia, koloru skóry, narodowości, płci, religii czy wyznawanych poglądów i których nie można się zrzec.
Genezy praw człowieka należy się dopatrywać w rozwoju idei praw jednostki obecnej w Dekalogu, rzymskim prawie cywilnym, gwarancjach królewskich w średniowieczu i renesansie, aż po jej rozkwit w okresie oświecenia podczas rewolucji amerykańskiej i francuskiej. Znalazła ona odzwierciedlenie w konstytucjach: amerykańskiej z 1787r. (wcześniej w Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych), francuskiej z 1791r. (wcześniej w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela) i polskiej- 3 maja 1791r.
Rozpowszechnienie idei praw człowieka na całym świecie nastąpiło za sprawą ONZ w IIpoł. XXw.
Obecnie jest to już proces nieodwracalny, który owocuje coraz lepszymi mechanizmami gwarantującymi poszanowanie praw człowieka w większości państw świata. Aktualnie rozwój tej idei polega na tym, że oprócz jednego systemu ogólnoświatowego powstały też systemy regionalne: europejski (składają się na niego 3 podsystemy- w ramach UE,OBWE i RE), afrykański, interamerykański i arabski.

Instrumenty ochrony praw człowieka w systemie uniwersalnym:
-Karta Narodów Zjednoczonych (1945)
-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
-Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka (1966)
* Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
* Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturowych
-Konwencja w sprawie wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji rasowej (1966)
-Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979)
-Konwencja przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu (1984)
-Konwencja o prawach dziecka (1989)
-Konwencja o ochronie praw pracowników migrujących i członków ich rodzin (1990)

Instrumenty ochrony praw człowieka w Radzie Europy:
-Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950)
-Europejska Karta Społeczna (1961)
-Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (1987)
-Europejska konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych (1995)
-Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny (1997)
Europejska konwencja o obywatelstwie (1997)