Odpowiedzi

2010-03-06T14:08:03+01:00
Dane:
d=8√2 cm

Szukane:
Pc=?, Pc=2πr(r+h)
V=?, V=πr²h

1.Obliczam a
d=a√2
8√2=a√2
a=2[cm]
a=h
2.Obliczam r:
r=½a
r=½*8
r=4[cm]
3.Obliczam Pc:
Pc=2πr(r+h)
Pc=2π*4(4+8)
Pc=8π*12=96π[cm²]
4. Obliczam V:
V=πr²h
V=π*4²*8
V=π*16*8
V=128π[cm³]
1 5 1
2010-03-06T18:06:13+01:00
D=8√2 cm
Pc=?,
V=?,

- najpierw musimy obliczyc a ze wzoru
d=a√2
8√2=a√2
a=2
u nas :
a=h
- obliczamy teraz promien r
r=½a
r=½*8
r=4
-teraz mozemy obliczyc pole całkowite wyrażone wzorem:
Pc=2πr(r+h)
Pc=2π*4(4+8)
Pc=8π*12=96π
- i objętość ze wzoru :
V=πr²h
V=π*4²*8
V=π*16*8
V=128π
Pole całkowite danego walca wynosi 96π, a objęość 128π

rysunek w załaczniku
1 5 1