Odpowiedzi

2010-03-06T18:48:58+01:00
Zjawisko odrzutu
m₁v₁=m₂v₂
v₁=m₂v₂/m₁
v₁=0,01kg×800m/s:4kg
v₁=2m/s
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:12:59+01:00
P1=P2
m1=4kg
m2=0,01kg
v1=?
v2=800m/s
m1*v1=m2*v2
v1=(0,01*800)/4
v1=2m/s
2 4 2