Zadanie 1. (0-3)
Przez kaloryfer przepływa w ciągu doby 300 kg wody, zmieniając swoją temperaturę
z 80°C na 60°C. 1 kg wody ochładzając się o 1°C oddaje 4,2 kJ ciepła. Ile ciepła oddaje
woda w tym kaloryferze w ciągu doby? Zapisz obliczenia.

Zadanie 3. (0-1)
Dwaj chłopcy, stojąc na deskorolkach, pociągnęli za końce napiętej między nimi liny.
Jeżeli pierwszy chłopiec ma dwa razy większą masę od drugiego, to
A. żaden z chłopców nie uzyska prędkości.
B. obaj chłopcy uzyskają prędkość o takiej samej wartości.
C. uzyska on dwa razy większą szybkość niż lżejszy chłopiec.
D. uzyska on dwa razy mniejszą szybkość niż lżejszy chłopiec.

Zadanie 4. (0-1)
Woda w basenie jest podgrzewana. Aby obliczyć energię potrzebną do jej ogrzania,
należy znaleźć w tablicach gęstość i ciepło właściwe wody oraz znać
A. objętość i temperaturę końcową wody.
B. objętość, temperaturę początkową i końcową wody.
C. głębokość i szerokość basenu oraz różnicę temperatur wody.
D. powierzchnię basenu oraz temperaturę początkową i końcową wody.

Zadanie 5. (0-1)
Bateria wyczerpie się po godzinie, jeżeli będzie pobierany z niej prąd stały o natężeniu
8,1 A. Oblicz, jaki ładunek wtedy przepłynie. Wynik podaj w kulombach (1C = 1A · 1s).
Przez żarówkę latarki zasilanej tą baterią płynie prąd stały o natężeniu 0,3 A. Po ilu
godzinach używania tej latarki wyczerpie się bateria? Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: Ładunek, jaki przepłynie w ciągu godziny, wynosi ....................
Bateria wyczerpie się po ................ godzinach.

Zadanie 6. (0-4)
W ciągu 30 dni w czajniku o mocy 1600 W podgrzewano wodę średnio przez 15 minut
dziennie. Oblicz koszt energii elektrycznej zużytej przez czajnik w ciągu tych 30 dni.
Przyjmij, że cena 1 kWh energii wynosi 32 gr. Zapisz obliczenia.

Zadanie 7. (0 – 1)
Gołąb o ciężarze 10 N przefrunął z trawnika na gałąź znajdującą się na wysokości 5 m.
Jeżeli nie uwzględnimy oporu powietrza, to praca, jaką wykonał gołąb jest równa odpowiedź.........................................

Zadanie 8. (0 – 2)
Staś zobaczył błyskawicę, a następnie po upływie 6 s usłyszał grzmot. Oblicz, w jakiej
odległości od Stasia uderzył piorun. Zapisz obliczenia. Odpowiedź podaj w kilometrach. Przyjmij, że prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s
Zadanie 9.
Ryba pływa poziomo, całkowicie zanurzona w wodzie, gdy
A. siła wyporu wody jest równa sile ciężkości ryby.
B. siła wyporu wody jest większa od siły ciężkości ryby.
C. siła wyporu wody jest mniejsza od siły ciężkości ryby.

Zadanie 10.
Wraz ze wzrostem głębokości ciśnienie w wodzie
A. maleje.
B. wzrasta.
C. nie ulega zmianie.
D. wzrasta i maleje.

Zadanie 11.
Dźwig portowy podniósł kontener o ciężarze 8000 N ruchem jednostajnym na wysokość
20 m w ciągu 20 sekund. Oblicz moc, z jaką pracował silnik dźwigu. Zapisz obliczenia

Zadanie 12.
Zaznacz prawdziwe zdanie.
A. Jabłko, które wisi na najwyższej gałęzi ma największą energię
kinetyczną.
B. Jabłko, które spada na ziemię ma największą energię
potencjalną.
C. Jabłka, które wiszą na różnych wysokościach nad ziemią mają
taką samą energię potencjalną.
D. Gdy jabłko spada na ziemię, to jego energia potencjalna
zamienia się w energię kinetyczną.

Zadanie 13.
Średnica koła od roweru wynosi 10m. Oblicz prędkość roweru, jeżeli jego koła wykonują 3 obroty na sekundę. ( π przyjmij równe 3)

Zadanie 14.
Oblicz ile czasu będzie trwał swobodny spadek gumowej kulki z wysokości 1,25 m

Zadanie 15.

Z jakiej wysokości odbywał się spadek swobodny ciała jeżeli czas spadania wynosił 3 sekundy ( g = 10 m/s2 )

Zadanie 16.
Motocyklista ruszając z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem
2 m/s2 , przebyła drogę 100 m. Oblicz:
czas przebycia tej drogi
prędkość motocyklisty po przebyciu tej drogi

Zadanie 17.
Auto zwiększyło prędkość z 5m/s do 90 km/h w czasie 20 sek. Oblicz jego przyspieszenie.


Pilne ! Prosze o jak najszybsze rozwiazania ; )

1

Odpowiedzi

2010-03-07T00:17:04+01:00
1. Dane:
C (ciepło wł. wody) = 4,2kJ/kg x C
m = 300kg
Δt = 20 stopni C (bo 80 - 60 = 20)

Szukane: Q = ?

Q = c x m x Δt = 4,2kj/kg x C x300kg x 20 C = 25200kJ

Odp. Woda w ciągu doby oddaje 25200kJ.

3. D

4. B

5. Dane:
I = 8,1A
t = 1h = 3600s

Szukane: Q = ?

Q = It = 8,1A x 3600s = 29160C

dane:
I = 0,3A
Q = 29160C

Szukane: t = ?
t = Q : I = 29160C : 0,3A = 97200s = 27h

Odpowiedź: Ładunek, jaki przepłynie w ciągu godziny, wynosi 29160C
Bateria wyczerpie się po 27 godzinach.

6. Dane:
P = 1600W
t = 30 x 0,25h = 7,5h

Szukane: W = ?

P = W/t
W = Pt = 1600W x 7,5h = 12000Wh = 12kWh
12 x 32gr = 384gr = 3,84zł
Odp. Koszt energii elektrycznej wyniesie 3,84zł.

7. Dane:
F = 10N
s = 5m

Szukane: W = ?
W = Fs = 10N x 5m = 50J
Odp. Praca wykonana przez gołębia jest równa 50J.

8. Dane:
t = 6s
v = 340m/s

Szukane: s = ?

s = v/t = 340m/s : 6s = 57m (około) = 0,057km
Odp. Piorun uderzył w odległości 0,057km od Stasia.

9. A

10. B

11. Dane:
F = 8000N
h = 20m
t = 20s
Szukane: P = ?

P = W/t = Fh/t = 8000N x 20m/20s = 8000W
Odp. Silnik dźwigu pracował z mocą 8000W.

14. Dane:
g = 10m/s2
s = 1,25m

Szukane: t = ?

s = gt2/2
t2 = 2s/g = 2,5m : 10m/s2 = 0,25s2
√0,25s2 = 0,5s
Odp. Swobodny spadek piłki będzie trwał 0,5s.

15. Dane:
t = 3s
g = 10m/s2
s = ?

s = gt2/2 = 10m/s2 x 9s2 : 2 = 45m
Odp. Swobodny spadek ciała odbywał się z wysokości 45m.


Liczę na naj, troszkę się męczyłam z tymi zadaniami.
7 3 7