Odpowiedzi

2010-03-09T20:46:42+01:00
Zalety :
-lepsze odzwierciedlenie preferencji wyborców w parlamencie,poprzez minimalizację 'bonusów' dla większych partii i umożliwienie szerszego uczestnictwa mniejszych partii w wyborach,
-zachęca do formowania list wyborczych kandydatów o podobnych poglądów,co sprzyja klaryfikacji polityki,ideologii i różnicy zdań w społeczności
-sprzyja równości głosu wyborczego,
-dzięki temu dowodzi się występowania wyższej frekwencji wyborczej niż w krajach o większościowym systemie wyborczym,
-pozwala na tworzenie zdywersyfikowanych list kandydatów,
-umożliwia partiom mniejszościowym dostęp do reprezentacji parlamentarnej, dzięki czemu system spełnia zasadę inkluzji, która może być kluczowa do wyższej efektywności i stabilności polityki rządu w ugruntowanych demokracjach,
-daje szansę reprezentacji w organach władzy małym partiom politycznym, zapewniając tym samym szeroką repre zentację sił politycznych w parlamencie
korzyści z konieczności konsensualnego rządzenia państwem,
-zachęca partie do prowadzenia kampanii we wszystkich okręgach,a nie tylko w tych, gdzie wynik jest niepewny,gdyż każdy głos może mieć kluczowe znaczenie,
-ogranicza groźbę 'regionalizacji' w parlamencie i władzach lokalnych,
-prowadzi do większej trwałości polityki,a wg części badaczy analizując dane porównawcze z krajów Europy Zachodniej do wyższej stabilności rządów, wyższej frekwencji i lepszych wyników ekonomicznych - ma to związek z większą koherentności decyzji w rządach koalicyjnych,
-dzięki tej ordynacji umacnia się podział władzy między partiami i grupami interesu,dzięki czemu jawność podejmowanych decyzji politycznych jest wyższa,
-system głosu przechodniego daje największe szanse na wybór popularnym niezależnym kandydatom i najbardziej zwiększa niezależność kandydatów od kierownictwa partii ze wszystkich ordynacji wyborczych.
Wady
-rozczłonkowanie parlamentu (w celu zapobieżenia temu, tam gdzie dotyczy stosuje się klauzulę zaporową),
-w nieustabilizowanych demokracjach,gdzie powstaje rozdrobniony politycznie parlament, może być bardzo trudno zbudować trwałą koalicję, zdolną do powoływania rządu,
- ułatwia zaistnienia partiom skrajnym,co może doprowadzić do ich włączenia do procesu demokratycznego,
- możliwość 'zablokowania' prac parlamentu i rządu przez niekompatybilne koalicyjne i niekoherentne wizje polityczne pojedynczych partii trzymających większe partie w 'szachu'
-trudności w stworzeniu spójnego programu rządu,bazującego zazwyczaj na siłach politycz nych reprezentujących różne opcje,
- mniejsze partie mogą otrzymywać nieproporcjonalnie wyższy dostęp do władzy, niż wynikałoby z wyniku wyborczego,co wiąże się zich kluczowym znaczeniem dla uzyskania koalicyjnej większości parlamentarnej,
- niemożność odsunięcia partii od władzy - zdarza się, że duża partia jest ciągle obecna w rządach koalicyjnych, zmieniają się tylko jej koalicjanci,
- w większości ordynacji proporcjonalnych stosowanych na świecie nie wiadomo kto reprezentuje dany okręg,
- zasady podziału miejsc w parlamencie są często niezrozumiałe dla wyborców,
- w systemach z listami wyborczymi w dużym stopniu tracona jest cecha bezpośredniości wyborów.
7 3 7