Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:25:26+01:00
Po reformach Sejmu Czteroletniego Polska stała się monarchią konstytucyjną, realizującą zasady trójpodziału władzy. Społeczeństwo nadal było podzielone na stany. Osłabiona jednak została pozycja magnaterii, ponieważ usunięto z sejmików szlachtę gołotę (szlachtę nieposiadającą majątków ziemskich), której przedstawiciele wysługiwali się bogatym magnatom. Prawo o miastach zmieniało położenie mieszczan. Najmniej zmian wprowadzono w położeniu chłopów, utrzymano poddaństwo, wolność osobistą otrzymali tylko przybysze z zagranicy. Nad ogółem chłopów rozciągnięto "opiekę prawa i rządu krajowego".
Naczelnym organem władzy został sejm, któremu zapewniono pełnię władzy ustawodawczej, prawo uchwalania budżetu i podatków oraz daleko idącą kontrolę rządu. Sejm miał być złożony z 204 posłów, wybieranych na sejmikach przez szlachtę posesjonatów (posiadającą majątek), oraz 24 przedstawicieli miast, z ograniczonym głosem doradczym. Senat tworzyli wojewodowie, kasztelanowie, biskupi i ministrowie. Jedną z najważniejszych decyzji było zniesienie liberum veto i wprowadzenie zasady podejmowania decyzji większością głosów.
Konstytucja 3 maja wprowadzała zasadę dziedziczenia tronu i osobistej odpowiedzialności monarchy. Wzmocnieniu uległ rząd w postaci Straży Praw z królem jako przewodniczącym oraz administracja państwa. Powołano cztery komisje wielkie: edukacji, policji, wojska i skarbu. Były to kolegialne ministerstwa, w skład których wchodziło 14-15 komisarzy wybieranych przez sejm na okres 2 lat.
Dzieło Sejmu Czteroletniego spotkało się z oporem ze strony magnatów i Rosji. Wkrótce doszło do buntu części magnaterii. Przeciwnicy Konstytucji zawiązali konfederację w Targowicy i wezwali na pomoc wojska carskie. Przegrana wojna w obronie Konstytucji przesądziła o upadku reform. Nastąpił drugi, a po klęsce powstania kościuszkowskiego - trzeci rozbiór Polski
10 4 10