Odpowiedzi

2010-03-10T07:38:34+01:00
Białorusini

Terenem zamieszkiwanym przez liczącą 47 640 osoby mniejszość białoruską jest głównie południowo wschodnie Podlasie. Tylko w czterech gminach Białorusini stanowią ponad 50% mieszkańców.
W parlamencie znajduje się jeden poseł narodowości białoruskiej wybrany z listy Lewica i Demokraci, w sejmiku wojewódzkim podlaskiego trzech radnych (z LiD oraz PSL). Białorusini
„zasiadają również w radach powiatów hajnowskiego i bielskiego. Kilku przedstawicieli mniejszości białoruskiej zostało wybranych na stanowiska wójtów i burmistrzów gmin i miast województwa”. Około trzydziestu Białorusinów zasiada w radach gminnych (część w koalicjach rządzących).
Większość Białorusinów jest wyznawcami „Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”.
Białorusini mają kilkanaście organizacji (społeczno kulturalną, kulturalną, literacką, historyczną, dziennikarską, studencka, polityczną, samorządową, młodzieżowa, na rzecz dzieci). Wydają tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, półroczni i dwa roczniki. Jest jedna białoruska radiostacja i osiem festiwali kultury białoruskiej. 3 535 dzieci uczy się białoruskiego w 40 szkołach.

Według białoruskiego spisu powszechnego z 1999 roku na Białorusi do bycia Polakiem przyznaje się prawie 400 tysięcy osób (300 tysięcy z nich mieszka na Grodzieńszczyźnie). Według danych szacunkowych liczba ta może sięgać nawet 900 tysięcy.

Ukraińcy

W Polsce mieszka 27 tysięcy Ukraińców. Najwięcej w województwach zachodnich gdzie zostali przesiedleni po II wojnie światowej. Największa społeczność Ukraińska mieszka w powiecie „węgorzewskim (6,03 % mieszkańców powiatu)”. Ukraińcy mają jednego posła (z listy PO), jednego radnego wojewódzkiego, ośmiu radnych powiatowych, dwu wójtów, 9 radnych gminnych. W 162 szkołach 2740 dzieci uczyło się ukraińskiego. Ukraińcy są albo unitami albo prawosławnymi. Mają 11 organizacji (społeczno kulturalnych, zawodowych, młodzieżowych, historycznych), tygodnik, dwutygodnik i 12 festiwali.

Na Ukrainie zamieszkuje 144 tysiące Polaków według spisu z 2001, szacuje się jednak że na Ukrainie mieszka 900 tysięcy Polaków.

Litwini

Mniejszość litewska liczący w Polsce 5 639 osoby zamieszkuje północ województwa podlaskiego (najwięcej w gminie Puńsk 74%). Litwini mają trzech radnych w radzie powiatowej Sejn, 15 w radzie gminy Puńsk oraz wójta Puńska, kilku w radzie miasta Sejny. 686 uczniów uczy się w 17 szkołach z językiem litewskim. Większość Litwinów jest katolikami. Litwini mają cztery stowarzyszenia, dwutygodnik, miesięcznik dla dzieci, kwartalnik, pięć festiwali.

Na Litwie zamieszkuje 258 tysięcy Polaków (stanowiących 7% populacji tego kraju). Polacy zamieszkują głównie rejon Wilna. Szacuje się że na Litwie żyje 300 tysięcy Polaków.

Tatarzy

Do bycia Tatarem przyznało się 447 polskich obywateli. Na Białostocczyźnie są dwie rdzenne tatarskie kolonie w Bohonikach i Kruszynianach, Tatarzy mieszkają też w Białymstoku, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Gdańsku. Tatarzy „zatracili znajomość swojego ojczystego języka”. Są muzułmanami. Mają jedną trzy organizacje (religijną, narodową, kulturalną), rocznik i rokroczne szkolenia.

Żydzi

Do bycia Żydem przyznało się 1055 polskich obywateli. Żydzi mieszkają w dużych miastach. W dwu szkołach 66 uczniów uczyło się hebrajskiego. Żydzi są judaistami, mają pięć organizacji, dwutygodnik i miesięcznik, pięć festiwali.

Według Rzeczpospolitej 24 lipca 2002 „Gminy żydowskie w Polsce złożyły ponad 5 tysięcy wniosków o zwrot mienia, odzyskały 150 nieruchomości” (czyli jena nieruchomość przypadała na 7 osób).
Szacuje się że w Izraelu mieszka cztery tysiące Polaków.

Czesi

W III RP 386 Czechów. Największym skupiskiem ludności czeskiej jest Zelów w województwie łódzkim. Czesi są zwykle ewangelikami, zapewne dlatego działalność społeczno-kulturalna Czechów ma miejsce w ewangelickiej parafii w Zelowie (wydającej jedyny czeski rocznik).

Według czeskiego spisu powszechnego w Czechach narodowość Polską deklarowało 52 tysiące osób. Dane szacunkowe mówią o 100 tysiącach Polaków.

Słowacy

1710 obywateli polskich zadeklarowało bycie Słowakiem. Zamieszkują głównie Spisz i Orawę. Mają jedną radną gminną. W 11 szkołach uczy się 279 dzieci słowackich. Są katolikami. Mają jedną organizacje, miesięcznik, 3 festiwale.

Szacuje się że na Słowacji mieszka 10.000 Polaków.
1 1 1