Bardzo proszę o przetłumaczenie 3 dialogów z języka angielskiego na język polski.
Z góry serdecznie dziękuję :)
1.
K: What about going to Sweden for our hoildays this year?
J: No, let's go somewhere a bit warmer.
If we go there, we'll freeze to death.
K: But the hotel looks nice.
J: So does this one. In fact, this hotel in the Caribbean is the nicest I've ever seen. And the weather is much hotter there.
K: Let's have a look. Oh dear. Look at the price! It's much more expensive than we can affroid.
J: We'd better find somewhere cheaper.
K: What about Portugal? I've heard it's as beautiful as the Caribbean, but not as crowded.
J: Here's nice hotel. It's not too expensive and it has big swimming pool for the kids.
K: The restaurant looks nice, too. Let's call the travels agent's and get some more information.
2.
B: Are we going to Jersey for Mark and Helen's wedding?
R: Yes, but I'm not sure about the best way to get there.
B: Well, if we go by car it will take us two days.
R: Yes, but it's cheaper than the plane.
B: We could go by boat. It's the most comfotable way to travel.
R: You're right. And if we book a cabin, we'll get a good night's sleep and we'll be as fresh as daisies when we get there.
B: That's settled, then.
3.
J: I'm thinking about getting a pet.
B: Really? What do you fancy- a dog or a cat?
J: Neither- I want to buy a parrot!
B: Why? Cats are less noisy and dogs are the most loyal animals I can think of.
J: I know, but I don't have to walk a parrot! Also, if I buy one, I can teach him to say things!
B: Well, you'd better be careful what ypu say to it. They repeat whatever they hear.
J: Good point!
__
Mam nadzieję, że pomoże przetłumaczyć ten dialog osoba, która naprawdę dobrze umie angielski :)

2

Odpowiedzi

2010-03-13T18:35:07+01:00
K: przeglądajmy. O kochany. Patrz na cenę! To jest dużo bardziej drogi niż my.
J: lepiej znaleźlibyśmy gdzieś tańszy.
K: co o Portugalii? Słyszałem to jest tak piękne jak Morze Karaibskie, ale nie jak stłoczony się.
J: oto ładny hotel. To nie jest zbyt drogie i to ma duży basen kąpielowy dla dzieci.
K: restauracja ładnie wygląda, również. Zwołujmy podróże agenta i rozumieć trochę więcej informacji.

B: idziemy do Wyspy Jersey dla Marka i ślubu Heleny?
R: tak, ale nie jestem pewny o najlepszym sposobie by dostać tam.
B: dobrze, jeśli idziemy samochodem to weźmie dla nas dwa dni.
R: tak, ale to jest tańsze niż samolot.
B: mogliśmy pójść statkiem. To jest najwięcej comfotable droga do podróży.
R: masz rację. A jeśli zarezerwujemy kabinę, dobrze się wyśpimy i będziemy tak świeży jak stokrotki gdy dostaniemy tam.
B: być osiadły, wtedy.

J: myślę o posiadaniu ulubieńca.
B: naprawdę? Co robić cię fancy- pies albo kot?
J: Neither- I chciej kupić papugę!
B: dlaczego? Koty są mniej hałaśliwe i psy są najlojalniejszymi zwierzętami mogę myśleć.
J: wiem ale nie muszę odprowadzić papugę! Co więcej, jeśli kupię jednego, mogę uczyć go powiedzieć rzeczy!
B: tak więc, lepiej uważałbyś co ypu mówić temu. Oni powtarzają cokolwiek, co oni słyszą.
J: słuszna uwaga!

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T19:12:49+01:00
1.
K: Może w tym roku pojedziemy do Szwecji na nasze wakacje?
J: Nie, pojedźmy gdzieś, gdzie jest cieplej.
Jeśli tam pojedziemy, zamarzniemy na śmierć.
K: Ale ten hotel wygląda fajnie.
J:(?)Tak naprawdę, ten hotel w Caribbean jest najfajniejszy jaki kiedykolwiek widziałem/am. I pogoda jest cieplejsza niż tutaj.
K: Popatrzmy. Ojej. Popatrz na te ceny! To jest bardziej drogie niż możemy sobie na to pozwolić.
J: Lepiej wybierzmy coś tańszego.
K: A może Portugalia? Słyszałem/am, że tam jest tak samo pięknie jak w Caribbean, ale nie jest tak tłoczno.
J: Tutaj jest fajny hotel. Nie jest zbyt drogi i ma duży basen dla dzieci.
K: Restauracja też wygląda miło. Zadzwońmy do agenta, żeby dostać więcej informacji.
2.
B: Czy jedziemy do Jersey na ślub Mark'a i Helen?
R: Tak, ale nie jestem pewny/a którym najlepszym środkiem transportu można się tam dostać.
B: Więc, jeśli pojedziemy samochodem, zajmie nam to dwa dni.
R: Tak, ale jest tańsze niż samolot.
B: Możemy popłynąć statkiem. To najbardziej komfortowy środek transportu.
R: Masz rację. Jeśli będziemy mieć kabinę, będziemy mieli dobre miejsce do spania i będziemy świeży, kiedy będziemy na miejscu.
B: A więc roztrzygnięte.
3.
J: Myślę o kupieniu zwierzaka domowego.
B: Naprawdę? Co wolisz - psa czy kota?
J: Nic z tego. Chcę kupić papugę!
B: Czemu? Koty są ciche, a psy są najbardziej lojalnymi zwierzętami. Muszę pomyśleć.
J: Wiem, ale papugi nie trzeba wyprowadzać na spacer! A jeśli kupię jedną, mogę nauczyć ją mówić!
B: Bądź lepiej ostrożny z tym co będziesz mówić. Powtarzają wszystko co usłyszą.
J: Słuszna uwaga!

Mam nadzieję, że pomogłam. Wstawiłam (?), bo nie wiedziałam co to zdanie znaczy ;P.