Proszę o nie kopiowanie z internetu bo to mnie nie interesuje.Oczekuję dłuższych formułek nie jedno, dwu zdaniowych.
Wybieram najlepszą odpowiedź
1Co to jest bezrobocie?
2. Wymień rodzaje bezrobocia i je scharakteryzuj
3. Wymień przyczyny bezrobocia w Polsce
4. Wymień regiony objęte największym bezrobociem.
5. Jakie są skutki bezrobocia?

1

Odpowiedzi

2010-03-14T12:48:18+01:00
1. Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, które polega na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znjaduje zatrudnienia z różnych powodów; jest jedną z przyczyn poszerzania się ubóstwa
2.
* strukturalne- takie,które powstaje na tle struktoralnych rozbieżności między podażem i popytem pracy
* koninkturalne- związane z cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki
* frykcyjne- związane z przerwami w zatrudnieniu ze względu na poszukiwanie innej pracy lub zmiany miejsca zamieszkania
3.
*rezygnacja z pracy
*niechęć do przeprowadzek, dojazdów do pracy
*zamykanie zakładów pracy
*zbyt niskie zarobki
*wprowadzenie nowych technologii
*likwidacja niektórych gałęzi przemysłu
*przenoszenie w inne miejsca zakładów
4.województwa:
*warminsko-mazurskie
*zachodnio pomorskie
*lubuskie
*kujawsko-pomorskie
/stan na koniec lsitopada 2009r/
5.
*niewykorzystany potencjał ludzki
*znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych
*spadek dochodów rodzin, a co za tym idzie - rozwijanie się ubóstwa
*degradacja moralna i psychiczna społeczności
*patologie
*utrata kwalifikacji