Nie bez powodu 240 punktów za rozwiązanie tego zadania :)

Bardzo proszę o przetłumaczenie tych zdań na język angielski. Jest to opis Polski,a więc powinno być przetłumaczone w czasie Present Simple.

___________________________________________________

Informacje ogóle


Stolica: Warszawa
Powierzchnia: 312 685 km2 (9 miejsce w Europie)
Ludność: 38,685 mln mieszkańców (2001 r., 8 miejsce w Europie), 123,6 osoby/km²
Język urzędowy: polski
Jednostka monetarna: złoty
Święta narodowe:

* 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (rocznica uchwalenie konstytucji w 1791 r.);
* 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (rocznica odzyskania w 1918 r. niepodległości)
Podział administracyjny:

* 16 województw,
* 308 powiaty, 65 miast na prawach powiatu;

Granice:

* z Rosją
* z Litwą
* z Białorusią
* z Ukrainą
* ze Słowacją
* z Czechami
* z Niemcami

Troszkę historii

Godło Polski – orzeł biały – funkcjonuje na mapie politycznych symboli Europy od ponad tysiąca lat. Nazwa Polski pochodzi od plemiona Polan, zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski we wczesnym średniowieczu.Przełomową datą było przyjęcie chrześcijaństwa w zachodnim obrządku w 966 r. przez księcia Mieszka I. Od tego czasu Polska na trwałe znalazła się w kręgu zachodnioeuropejskiej cywilizacji, a także w kręgu alfabetu łacińskiego. Młode polskie państwo szybko stało się partnerem dla sąsiadów. W 1000 r. do Gniezna, ówczesnej stolicy Polski, przybył Cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego Otton III z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha. Wydarzenie to miało charakter nie tylko religijny, ale i polityczny. Cesarz dążył do zjednoczenia całego świata chrześcijańskiego, którego częścią było także państwo polskie. Wielu historyków doszukuje się w tej koncepcji sprzed tysiąca lat zalążka idei zjednoczonej Europy. W 1025 r., ćwierć wieku po tej pielgrzymce, która w historii Polski zapisała się jako zjazd gnieźnieński, Bolesław Chrobry koronował się na pierwszego króla.

Konstytucja

Najważniejszym aktem prawnym uchwalonym przez Sejm Wielki była „Ustawa Rządowa 3 Maja”, zwana Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie (po amerykańskiej uchwalonej w 1787 roku).

Klimat

W Polsce panuje klimat umiarkowany o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem morskim a lądowym. Klimat Polski odznacza się dużą kapryśnością pogody i znacznymi wahaniami w przebiegu pór roku w następujących po sobie latach.Dużą rolę odgrywa także usytuowanie Polski na kontynencie. Na klimat szczególnie oddziałuje oddalenie od wielkich zbiorników wodnych oraz sąsiedztwo z rozległymi obszarami lądowymi. W przypadku klimatu Polski największe znaczenie ma Ocean Atlantycki, a rozległą przestrzeń stanowi cały kontynent euroazjatycki.

Kraj sław

Najbardziej znani Polacy, którzy zabłysnęli na skalę międzynarodową to:

Jan Paweł II - Najbardziej rozpoznawany na świecie Polak. Urodził się w Wadowicach jako Karol Józef Wojtyła. W 1978 roku został wybrany głową Kościoła Katolickiego, stając się tym samym pierwszym papieżem spoza Włoch od 445 lat.

Mikołaj Kopernik - Twórca współczesnej astronomii. Urodzony w 1473 roku w Toruniu. Sławę przyniosła mu publikacja dzieła „O obrotach ciał niebieskich”.

Maria Curie-Skłodowska - Odkryciem promieniotwórczego pierwiastka radu uczyniła duży krok w rozwoju fizyki atomowej, a także terapii raka.

Fryderyk Chopin - Muzyczny geniusz XIX wieku większość życia spędził w Paryżu. Kompozytor doby romantyzmu, który wprowadził rewolucyjne zmiany w świecie muzyki fortepianowej.

Adam Mickiewicz -Wydanie “Ballad i romansów” polskiego wieszcza narodowego w 1822 roku otwiera epokę romantyzmu w literaturze polskiej.

Kuchnia

Najpopularniejsze polskie potrawy to m.in.: pierogi, kasze, kluski, zupy, potrawy z kapusty i ziemniaków, pieczywo. Specyficznym polskim deserem są faworki, popularne są też inne wypieki,w tym piernik czy pączki.

Sport

Najpopularniejszym sportem w Polsce jest piłka nożna. Dużym zainteresowaniem cieszy się również żużel, piłka ręczna , a także pływanie.

Edukacja - Uniwersytet Warszawski jest największą pod względem liczby studentów uczelnią w Polsce. Edukacja w szkołach publicznych w Polsce jest bezpłatna. Płatne są jedynie studia wyższe niestacjonarne. W Polsce powstała jedna z najstarszych uczelni w Europie, Akademia Krakowska.

Zwierzęta

Do najbardziej popularnych polskich zwierząt należą żubry, jelenie, sarny, dziki, łosie oraz bociany.

Rozrywka

W Polsce nie można się nudzić. Ulice zapełnione małymi kawiarniami, liczne baseny, kina, parki i kluby to tylko niektóre z przyjemności czekających na was w Polsce!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T15:47:24+01:00
General informations.

Capital city: Warsaw
Area: 312 685 km2 (9 in Europe)
Population: 38.685 million (2001, 8th place in Europe), 123.6 persons / km ²
Official language: Polish
Monetary unit: Zloty

National holidays:

* 3 May - National Day of the Third of May (the anniversary of the adoption of the constitution in 1791);
* 11 November - Independence Day (anniversary of independence in 1918)

Administrative divisions:

* 16 provinces,
* 308 districts, 65 urban districts;

Limits:

* With Russia,
* With Lithuania,
* With Belarus,
* With Ukraine,
* With Slovakia,
* With The Czech Republic,
* With Germany.

A bit of history

Coat of arms of Polish - white eagle - operates on the symbols of the political map of Europe for more than a thousand years. The name comes from the Polish Polan tribes inhabiting present-day Polish territories in the early średniowieczu.Przełomową date of the adoption of Christianity in the Western rite in 966 by Prince Mieszko I. Since that time, Poland was permanently in the circle of Western civilization, as well as in the circle of the alphabet Latin. Young Polish state has quickly become a partner for its neighbors. In 1000, Gniezno, the capital of Polish, arrived in the German Nation Holy Roman Emperor Otto III on a pilgrimage to the tomb of St. Adalbert. This event was a not only a religious but political. The emperor sought to unite the whole Christian world, which was also part of the Polish state. Many historians trace the concept of the nucleus of a thousand years ago the idea of a united Europe. In 1025, a quarter of a century after the pilgrimage, which is inscribed in Polish history as the exit
Gniezno, Boleslaw the Brave was crowned the first king.

Constitution

The most important piece of legislation passed by the Parliament of the Great was a "Government Act of May 3, called the Constitution of May 3. This was the first European Constitution, and the second in the world (after the U.S. enacted in 1787).

Climate

Poland has a temperate climate and transitional climate between maritime and continental. Polish climate tends to be capricious and weather extremes in the course of the season in consecutive latach.Dużą role and location of the Polish mainland. Particularly affects the climate of great distance from the water and the proximity of vast land areas. In the case of Polish climate is crucial Atlantic Ocean and the vast space of an entire Eurasian continent.

Country of Fame

The most famous Poles who shine at international level are:

John Paul II - the world most recognized Pole. He was born in Wadowice, as Karol Jozef Wojtyla. In 1978 he was elected head of the Catholic Church, thus becoming the first non-Italian pope in 445 years.

Nicolaus Copernicus - Inventor of modern astronomy. Born in 1473 in Torun. Fame earned him the publication of the work "On the Revolutions of the heavenly bodies."

Marie Curie - radioactive element radium discovery has made a big step in the development of atomic physics and cancer therapy.

Frederic Chopin - A musical genius of the nineteenth century, most of his life in Paris. Romantic composer, who introduced a revolutionary change in the world of piano music.

Adam Mickiewicz-Edition "Ballad and romance" of the Polish national poet in 1822 opened the era of Romanticism in Polish literature.

Kitchen

The most popular Polish dishes include: dumplings, cereal, noodles, soups, dishes with cabbage and potatoes, bread. Polish dessert is a specific Faworki, there are other popular pastries, including gingerbread and donuts.

Sports

The most popular sport
Poland is football. Great interest has also slag, handball and swimming.

Education - University of Warsaw is the largest in terms of the number of university students in Poland. Education in public schools in Poland is free. Are payable only part-time higher education. In Poland, was one of the oldest universities in Europe, Cracow Academy.

Animals

The most popular Polish animals are bison, deer, wild boar, elk, and storks.

Entertainment

In Poland you can't get bored. The streets filled with small cafes, numerous swimming pools, cinemas, parks and clubs are just some of the pleasures waiting for you in Poland!


w sumie to odpowiedzi beda podobne ;)
nie mówi się "informations" tylko "INFORMATION" (bez "s" na końcu), bo ten rzeczownik jest niepoliczalny