Trzeba mi przetłumaczyć te zdania na j. niemiecki.

1.System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne, szkoly policealne, atrystyczne i szkoly wyższe.
2.U nas (w Polsce) szkole podstawowa rozpoczyna sie w wieku 7 lat, a w wieku 3-6 lat dzieci uczeszczaja do przedszkoli.
3.Obowiązkowa jest szkola podstawowa i gimnazjum.
4. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.
5.Szescioletnia szkola podstawowa jest podzielona na 2 etapy:
I etap :klasy od 1-3 gdzie zajecia sa prowadzone przez jednego nauczyciela.
II etap : klasy 4-6 gdzie przedmiotow ucza rózni nauczyciele.
6. Uczniowie uczeszczajacy do gimnazjum maja od 13-16 lat.
7. Nauka w gimnazjum konczy sie egzaminem, ktory ma znaczenie przy rekrutacji do szkół ponad gimnazjalnych: licea ogólnoksztalcace, licea profilowane, technika i szkoly zawodowe.
8. Po ukonczeniu wyzej wymienionych szkół, zakonczonych egzaminiem maturalnym, można starać sie o przyjęcie na studia wyższe.

1

Odpowiedzi

2010-03-15T20:16:43+01:00
1. Die Bildung in Polen umfasst Kindergärten, Grundschulen, Gymnasien, als Gymnasium, Post-, Realschulen und Gymnasien und Schulen atrystyczne höher.
2.U uns (in Polen), beginnt die Grundschule im Alter von 7 und im Alter von 3-6 Jahren Kinder besuchen Kindergärten.
3.Obowiązkowa der Primar-und Sekundarstufe.
4. Wissenschaft in öffentlichen Schulen ist kostenlos.
5.Szescioletnia Grundschule ist in 2 Phasen:
Stufe I: Klassen 1-3, wo die Kurse werden von einem Lehrer durchgeführt.
Stufe II: 4-6 Klasse von Objekten, in denen die Lehrer lernen, unterscheidet.
6. Studenten, die an High-School-Mai von 13-16 Jahren.
7. Wissenschaft in der Schule endet mit einer Prüfung, die bei der Einstellung als Junior High School ist wichtig: weiterführenden Schulen, Hochschulen profiliert, Technologie-und Berufsschulen.
8. Nach Abschluss der oben genannten Schulen, Abitur-Prüfung abgeschlossen, können Sie sich für die Zulassung zur Hochschulbildung.