Pionowo w górę wyrzucono kamień , nadając mu szybkość początkową Vo=40m/s
Oblicz:
a)Na jaką wysokość wzniósłby się kamień gdyby nie było atmosfery
b)Na jaką wysokość wzniósłby się kamień gdyby na pokonanie oporów ruchu utracił on 20% początkowej energi kinetycznej
c)Na jaką wysokość wzniósłby się ten kamień gdyby wyrzucono go na powierzchni Merkurego.Na powierzchni Merkurego ciała ważą 2,5 razy mniej niż na powierzchni ziemi.

proszę o komentarz teoretyczny

1

Odpowiedzi

2009-10-27T14:30:37+01:00
V₀=40m/s
a) h=?
korzystamy z zasady zachowania energii tzn.http://zadane.pl/dodaj-odpowiedz/66853# m*v²/2=m*g*h dzielimy obie strony przez m*g i otrzymujemy rozwiązanie h=v²/2g podstawiamy dane liczbowe i otrzymujemy h=(40)²/2*10=80[m]
b)E₁-straty energii = 0,2*mv²/2
h₁=? wysokość na jaką wzniesie się ciało
i ponownie zasada zachowania energii
mv²/2=mgh₁+mv²/2 odejmujemy stronami0,2*mv²/2 i dzielimy przez mg
h₁=(0,8*v²/2)/2g=0,8*(40)²/2*10=64[m]
c) h₂= ciało na jakie wzniesie się ciało na Merkurym
Q=m*g = ciężar kamienia na ziemii
Q₁=m*g₁=ciężar kamienia na merkurym
i wiemy z treści zadania że Q=2,5*Q₁ podstawiamy dane
m*g=2,5*m*g₁ dzielimy stronami przez 2,5*m
otrzymujemy że g₁=g/2,5
podstawiamy dane liczbowe g₁=10/2,5=4[m/s²]
i korzystamy z zasady zachowania energii ponownie
mg₁h₂=mv²/2 dzielimy stronami przez mg i otrzymujemy
h₂=v²/2g₁=(40)²/2*2,5=320[m]
1 1 1