Odpowiedzi

2010-03-19T07:42:12+01:00
1obcy kontaktowali się z ludźmi wiele razy, ale rząd już od 60 lat ukrywa prawdę o tym - zaznacza Mitchell. Jego zdaniem, naukowcy NASA, którzy mieli do czynienia z kosmitami, potwierdzają, że obcy wyglądają tak, jak wyobrażają sobie ich ludzie. Są mali, z dużą głową i oczami. Ich technologia stoi tez na wyższym poziomie niż nasza - dodaje. Jestem przekonany, że fenomen UFO jest prawdziwy - zaznacza.

Rewelacji Mitchella NASA nie potwierdza.2Łącznie 14 procent miało lub znasz kogoś, kto był przynajmniej jeden bliskie spotkanie "First", "Second" lub "trzecim rodzaju. The largest proportion (12 percent) say they or someone else they know has seen a UFO at close quarters. Największy odsetek (12 procent) twierdzi, że albo ktoś inny wiedzą widział UFO z bliska.
Source: Poll from - Coalition for Freedom of Information Źródło: Ankieta z - Koalicja na rzecz Wolności Informacji

Myth: Airline pilots never see UFOs, so they must not be real... Mit: pilotów nie widzieć UFO, więc nie muszą być prawdziwe ...
Fact: There have been many cases of pilot sightings ever since the 1940s... Fakt: Było wiele przypadków obserwacji pilota odkąd 1940 ...

The most convincing UFO reports were produced in the 1940s, 1950s and 1960s by airline pilots, military pilots and ex-military pilots. Najbardziej przekonujący relacji o UFO zostały wyprodukowane w 1940, 1950 i 1960 przez pilotów, pilotów wojskowych i byłych pilotów wojskowych. These men had the training and the experience to be able to distinguish between normal sky sights and highly abnormal sights. Ci ludzie mieli doświadczenie zawodowe i być w stanie odróżnić normalne widoki nieba i zabytków nietypowego. They knew what airplanes looked like, and what meteors looked like, having seen them many times. Wiedzieli, co wyglądało jak samoloty, i to, co wyglądało jak meteory, że widziałem je wiele razy. Their visual observations were frequently supported by radar data which showed essentially the same thing. Ich obserwacje wizualne były często wspierane przez dane radarowe, które wykazało, zasadniczo te same rzeczy. They were therefore able, on many occasions, to methodically eliminate conventional phenomena from consideration when trying to identify UFOs. Mogli oni zatem, przy wielu okazjach, metodycznie do wyeliminowania zjawisk z konwencjonalnych uwagę, próbując określić UFO.

In those same decades, most UFO sightings were made in the daytime and frequently at close range, when shapes and surface features could be distinguished, thus making positive identification of normal sights easier and the descriptions of unusual sights more detailed. W tych samych lat, większość obserwacji UFO zostały dokonane w ciągu dnia i często z bliska, gdy kształt i funkcje można wyróżnić powierzchni, dzięki czemu w przypadku stwierdzenia normalnych atrakcji łatwiej i opisy niezwykłych zabytków bardziej szczegółowe. When all normal explanations had been eliminated, the witnesses could concentrate on those aspects of the experience which were most abnormal. Przy wszystkich normalnych wyjaśnień został usunięty, świadkowie mogą skoncentrować się na tych aspektach doświadczenia, które były najbardziej nienormalne.

These abnormal aspects included the shapes of UFOs and their behavior. Most of the UFOs seen in the daytime were said to have had simple geometric shapes--discs, ovals, spheres, cylinders--and surfaces that looked like metal. Te zaburzenia aspektów, kształtów UFO i ich zachowania. Większość UFO widział w ciągu dnia podobno miał proste geometryczne kształty - tarcze, owalu, kule, walce - i powierzchni, które wyglądały jak metalowe. Such shapes are not only nonexistent among known aircraft, but contrary to all known theories of flight, in most cases offering control and performance disadvantages rather than advantages. Takie kształty są nie tylko nie istnieje wśród znanych samolotów, ale w przeciwieństwie do wszystkich znanych teorii lotu, w większości przypadków oferują kontroli i wady wykonania niż korzyści.
Source: Don Berliner, The Fund for UFO Research, Inc.; 2002 Źródło: Don Berliner, Fundusz UFO Research, Inc, 2002


Myth: UFOs are only reported by uneducated farmers in places you've never heard of... Mit: UFO są zgłaszane tylko przez niewykształconych rolników w miejscach you've never heard of ...
Fact: A study by the US Air Force showed that the most puzzling UFO reports came from people who had the best technical backgrounds. They are reported from everyplace where there are people, though fewer are seen from big cities because less of the sky is visible. Fakt: badania przeprowadzonego przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wykazały, że najbardziej zagadkowych relacji o UFO pochodzi od ludzi, którzy najlepiej techniczne tła. Oni są przekazywane z Everyplace gdzie są ludzie, choć są mniej widoczne z dużych miast, ponieważ mniej jest widoczna na niebie .

UFOs are reported by every type of person: uneducated yokels and PhDs; laborers and corporation presidents; truck drivers and airline captains; little kids, their parents and their grandparents. People in every state, every province and every country. UFO przekazywane są przez każdego rodzaju osoby: yokels niewykształconego i tytułów doktorskich; robotników i prezesów spółek; kierowców ciężarówek i kapitanów linii lotniczych; małe dzieci, ich rodzice i dziadkowie. Ludzie w każdym państwie, każdej prowincji i krajów. They are reported by people who are convinced every light in the sky is an alien craft, and by other people who are convinced that no one as smart as them ever sees odd things in the sky. Są one przekazywane przez ludzi, którzy są przekonani, co światło w niebo obcych statków, a także innych ludzi, którzy są przekonani, że nikt tak mądry jak je kiedykolwiek widzi dziwne rzeczy w niebie.

People in rural areas may see more UFOs because they can see more of the sky and because they may look at the sky more often. Big city people have a poor view of the sky, and they are usually too busy to look up. Ludzie na obszarach wiejskich może więcej UFO, ponieważ mogą one więcej nieba, ponieważ mogą spojrzeć w niebo częściej. Wielkim mieście ludzie mają złe widokiem na niebo, i zwykle są one zbyt zajęty, aby sprawdzić. Generally speaking, UFOs are seen by people who happen to be in the right place at the right time. Ogólnie rzecz biorąc, UFO są postrzegane przez ludzi, którzy bywają w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.
Source: Don Berliner, The Fund for UFO Research, Inc. Źródło: Don Berliner, Fundusz UFO Research, IncMyth:The US Air Force investigated UFOs and concluded there was nothing to them... Mit: US Air Force badanych UFO i stwierdził, nie było tam nic do nich ...
Fact: The Air Force had an official UFO investigation from 1948 to 1969 (Projects Sign, Grudge and Blue Book), and collected more than 12,500 reports. Fakt: Air Force miał oficjalnego śledztwa UFO 1948 by 1969 (Projekty Sign, Grudge i Blue Book), i zebrane ponad 12.500 raportów. It claims to have explained all but about 701 of them, but the facts of most of those reports strongly suggest that something important was seen. Twierdzi ona, że wszystko wyjaśnić, ale o 701 z nich, ale fakty większości tych raportów wskazują, że coś ważnego było widać.

The US Air Force claims to have explained all but 701 of its reports, though by actual count the number is 584. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych twierdzi, że wyjaśnił wszystko, ale 701 jego raportów, choć rzeczywista liczba jest liczba 584. But as so many of these were made by military and airline pilots, and other unexplained sightings involved radar tracking, they are the heart of the matter. Ale tak jak wielu z nich przez wojskowych i pilotów i innych niewyjaśnionych obserwacji uczestniczących śledzenia radarowego, są one sedna sprawy. Hundreds of other reports in the official files are alleged to have been explained, but are full of unscientific and illogical reasoning. Setki innych sprawozdań w Dzienniku pliki są rzekomo zostały wyjaśnione, ale pełne są nienaukowe i nielogiczne rozumowanie.

If so many cases are admittedly unexplained, they cannot be used to support any conclusions, as the nature and origins of unexplained cases are, by definition, unknown. Jeśli tak wielu przypadkach są one co prawda niewyjaśnione, nie mogą być one wykorzystane do wspierania wszelkich wniosków, jak rodzaj i pochodzenie niewyjaśnione przypadki są, z definicji, nieznane. If you add those cases that are only "possibly" explained, the total lacking convincing explanations tops 50%, which strongly suggests that the official investigation was a failure. Jeśli dodać te przypadki, które są tylko "może", wyjaśnił, brakuje przekonującego wyjaśnienia wszystkich szczyty 50%, co wyraźnie sugeruje, że oficjalne dochodzenie było awarii.
Source: Don Berliner, The Fund for UFO Research, Inc. Źródło: Don Berliner, Fundusz UFO Research, Inc


Myth:UFOs are only seen by Americans... Mit: UFO to tylko postrzegane przez Amerykanów ...
Fact: UFOs have been seen wherever there are people. Fakt: UFO zostały zaobserwowane tam, gdzie są ludzie. Every continent has had its share, as has almost every country, though local interest plays a role in the apparent level of activity. Każdy kontynent miał swój udział, podobnie jak niemal we wszystkich krajach, choć lokalnym odgrywa ważną rolę w widoczny poziom aktywności. Wherever there is someone interested in searching out UFO reports, they will be found, but that doesn't mean the investigator lives in a center of activity. Tam, gdzie jest ktoś zainteresowany w wyszukaniu relacji o UFO, będzie można je znaleźć, ale to nie znaczy życie badacza w centrum działalności.

Some of the first UFOs were seen in Europe and the Pacific. Kilka pierwszych UFO obserwowano w Europie i na Pacyfiku. Since then, they have been reported from all continents and probably all countries. Od tego czasu nie odnotowano na wszystkich kontynentach i chyba we wszystkich krajach. There have been major waves of sightings not only in the USA, but in Great Britain, France, Belgium, Russia and elsewhere. Zaszły duże fale obserwacji nie tylko w USA, ale w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Rosji i innych krajach. Official and private organizations have been established in many countries to study their sightings, and their results are similar to other countries'. Oficjalnych i prywatnych organizacji, zostały ustalone w wielu krajach zbadanie ich obserwacji, a ich wyniki są podobne do innych krajów. The same kinds and variety of UFOs are seen most places, and this has changed little over the years. Samego rodzaju i odmiany UFO są postrzegane w większości miejsc, a ten zmienił nieco ponad rok.

In late 1944, following a gradual build-up of activity, "foo-fighters" were reported in large numbers. Pod koniec 1944 roku, po stopniowe zwiększanie się z działalności, "foo-fighters" zanotowano w dużych ilościach. Pilots of American and British bombers and night fighters over occupied France and over Germany described glowing balls that flew in formation with them for long periods and then just flew away. Pilotów amerykańskich i brytyjskich bombowców i myśliwców nocy nad okupowaną Francję i Niemcy opisane powyżej świecące kule, które leciały w szyku z nich przez dłuższy czas a potem po prostu odleciał. The first "explanation" was that they must be experimental German anti-aircraft weapons that were being tested prior to being put into action. Pierwszy "wyjaśnienie", to muszą być one experimental niemiecki broń przeciwpancerna samolotów, które były badane przed ich oddaniem do działania. But the war ended without a single "foo-fighter" showing unfriendliness. Ale wojna zakończyła się bez jednego "foo-fighter" pokazano nieżyczliwości. Explainers then tried to blame German jet and rocket fighters in night operations. Explainers następnie próbował winić niemiecki myśliwców odrzutowych i rakiet w czasie lotów w nocy. But it was later determined that there may have been only a single night flight by any German jet, and none by their rocket-powered fighters. Ale to było później ustalono, że mogło dojść tylko lotu w jedną noc przez żadnego niemieckiego odrzutowych, a nikt ich rakiet napędzanych bojowników.
2010-03-19T07:43:35+01:00
1)W kwietniu 1962 roku pilot Joseph Walker sfilmował 5 cylindrycznych i dyskoidalnych obiektów ze swojego pojazdu X-15. Inny pilot testowy informował o formacji UFO w czasie swojego lotu na pułapie 314,000 stóp.

2)W kwietniu 1964 dwaj operatorzy radaru spostrzegli UFO śledzące kapsułe Gemini.

3)W kwietniu 1979 roku Rosyjski kosmonauta Victor Afanasyev potwierdził zauważenie Obcego pojazdu w przestrzeni kosmicznej