1. Samochód ruszył z miejsca i po czasie 5[s] osiągnął szybkość
72km/h. Jaką drogę przebył samochód w tym czasie?
2.Na podstawie wykresu policz prędkość średnią
3.Jak zmieni się siła oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy dwiema
masami, jeżeli masa pierwszego ciała wzrośnie 4 razy, drugiego
zmaleje 2 razy a odległość
między masami wzrośnie 2 razy?
4.Fala o długości 67cm rozchodzi się z częstotliwością 89Hz. Oblicz
szybkość rozchodzenia się tej fali. Wyraź ją w m/s i w km/h.
5.Sprawność silnika cieplnego wynosi34%. Oblicz ciepło oddane do
chłodnicy, jeżeli silnik ten w jednym cyklu pobiera z grzejnicy 450kJ
ciepła.
6.Sprężynę o współczynniku sprężystości k=10N/m rozciągnięto.
Sprężyna uwolniona przy wychyleniu równym 20cm wykonuje
drgania, a jej całkowita energia mechaniczna wynosi?

1

Odpowiedzi

2010-03-19T18:48:09+01:00
1.
dane:
t=5s
v początkowa=0km/h
v końcowa=72km/h

szukane:
s=?

72km/h=20m/s

a=(vk-vp) /t = 20m/s/5s = 4m/s²
s=1/2 * a * t² = 1/2 * 4m/s² *5² s² =2m*25=50m

odp: droga-50m