wykonywaniem kapłańskiego posłannictwa Chrystusa uobecnieniem misterium paschalnego  (zapowiedzią) liturgii niebieskiej i niejako partycypacją w jej odblasku już tu: na ziemi. uświęceniem człowieka i uwielbieniem Boga dziełem Chrystusa i Kościoła

Odpowiedzi

2010-03-21T19:01:58+01:00
Liturgia (gr. λειτουργια – działanie na rzecz ludu) – w starożytnej Grecji działania konkretnej osoby lub społeczności na rzecz obywateli, obecnie – publiczna forma kultu religijnego, dotycząca całokształtu zrytualizowanych, zbiorowych i ściśle określonych czynności sakralnych, ustalonych przez kapłanów danej religii.

W starożytnej Grecji liturgia oznaczała obowiązkowe obciążenie finansowe najbogatszych obywateli (zwanych liturgami) na rzecz budżetu państwa, np. na prowadzenie wojen, organizowanie uroczystości religijnych czy budowę obiektów państwowych.

Od II w. n.e. słowo „liturgia” było związane już wyłącznie z uroczystościami religijnymi. Wśród Żydów mieszkających w Aleksandrii terminem tym określano ceremonie spełniane w Świątyni Jerozolimskiej. Z kolei Grecy mianem tym określali czynności związane z uroczystościami religijnymi, np. z kultem Dionizosa i Apollina.

Ostatecznie słowem „liturgia” zaczęto określać czynności związane z oddawaniem czci bóstwu. Jej warunkiem był liczny udział wyznawców. W judaizmie liturgia oznaczała kult oddawany Bogu przez lud. W podobnym znaczeniu liturgia została przyjęta przez chrześcijaństwo. W Kościołach wschodnich (zarówno katolickich, jak i prawosławnych) sam termin „Liturgia” oraz Boska liturgia używane są zamiennie na określenie Ofiary Eucharystycznej.

Wśród podstawowych czynności liturgicznych wyróżnia się: składanie ofiar, modlitwę, oczyszczenia, ablucje oraz inne formy oddawania czci bogom i świętym.
4 3 4
2010-03-21T19:03:52+01:00
Można powiedzieć, że liturgia jest:

* wykonywaniem kapłańskiego posłannictwa Chrystusa
* uobecnieniem misterium paschalnego
* antycypacją (zapowiedzią) liturgii niebieskiej i niejako partycypacją w jej odblasku już tu: na ziemi. "liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebieskiej" (KL 8)
* uświęceniem człowieka i uwielbieniem Boga
* dziełem Chrystusa i Kościoła
2 5 2
2010-03-21T19:05:49+01:00
Liturgia, to wszelki kult człowieka, jaki oddawany jest Bogu
2 5 2