Prosze odp to jest testt!!!!!!!
1.Sozologia to nauka:a) nauka badająca wpływ czynników zewnętrznych na zdrowie człowieka,
b)zajmująca się przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian zachodzących w przyrodzie wskutek działalności człowieka,
c)o wzajemnych zależnościach między osobnikami i między osobnikami a ich środowiskiem,
d)o procesach zachodzących w organizmach żywych..

2.Gatunek to:a)zbiór osobników podobnych do siebie i zamieszkujących określony obszar,
b)zbiór osobników o wspólnych cechach zamieszkujących ten sam obszar,
c)zbiór osobników mających wspólne pochodzenie, wspólne cechy i zdolność do wydawania płodnego potomstwa,
d)zbiór osobników, które mogą się krzyżować..

3.Zbiór osobników jednego gatunku, zamieszkujących określony obszar i wzajemnie na siebie wpływający to:
a)biotop,
b)gatunek,
c)biocenoza,
d)populacja..

4.Populację tworzą:
a)dęby szypułkowe w Warszawie i Krakowie,
b)kormoran czarny i czubaty na wybrzeżu klifowym Wielkiej Brytanii,
c)bociany białe w gminie Radziłów,
d)dzięcioły w lesie..

5.Abiotyczne środowisko życia organizmów to:
a)biocenoza,
b)ekosystem,
c)tolerancja,
d)biotop.

6.Biocenoza to:
a)zespół osobników różnych gatunków zamieszkujących określony obszar i powiązanych zależnościami,
b)zespół osobników jednego gatunku powiązanych zależnościami,
c)zespół osobników różnych gatunków zamieszkujących różne środowiska,
d)zbiór osobników zajmujących taką samą niszę ekologiczną..

7.Który podpunkt zawiera tylko elementy biotopu?
a)energia słoneczna, rośliny, zwierzęta,
b)podłoże, czynniki klimatyczne, energia słoneczna,
c)producenci, konsumenci, destruenci,
d)populacja, biocenoza, ekosystem..

8.Zakres tolerancji ekologicznej dla danego czynnika ograniczony jest przez:
a)optimum,
b)medium,
c)minimum i maksimum,
d)spektrum..

9.Bioindykatory to organizmy, które:
a)mają szeroki zakres tolerancji ekologicznej,
b)występują w różnych środowiskach,
c)świadczą o korzystnym wpływie środowiska na człowieka,
d)mają wąski zakres tolerancji ekologicznej..


13.Najwięcej osobników danej populacji występuje w takiej strefie zakresu tolerancji, którą nazywamy:
a)minimum,
b)optimum,
c)maksimum,
d)pesimum..

14.Rośliną wskaźnikową gleby wskazującą na dużą wilgotność gleby jest:
a)naparstnica zwyczajna,
b)roszpunka warzywna,
c)nawrot polny,
d)kaczeniec (knieć błotna)..

15.Do charakterystycznych cech populacji nie należy:
a)rozmieszczenie,
b)zagęszczenie,
c)struktura wiekowa,
d)rozmnażanie..

16.Zagęszczenie populacji to:
a)zgrupowanie osobników na najbardziej korzystnym terenie,
b)iczba osobników występująca na określonej powierzchni lub w jednostce objętości,
c)liczba osobników pochodzących od tych samych rodziców,
d)liczba osobników populacji..

17.Negatywny wpływ na liczebność populacji ma:
a)rozrodczość,
b)śmiertelność,
c)imigracja,
d)optymalne zagęszczenie.

2

Odpowiedzi

2010-03-23T17:49:55+01:00
1-b
2-c
3-d
4-c
5-d
6-a
7-b
8-c
9-d
13-b
14-d
15-d
16-b
17-b
3 4 3
2010-03-23T17:53:23+01:00
1) B
2) C
3) D
6) A
9) D
15)C
16)A
17)B

Sory że tak mało ale wiecej nie wiem...;(
1 5 1