Odpowiedzi

2010-03-24T17:25:24+01:00
Tłumaczenie
лицо исполняющее роль в театре или во фильме. От актёров обычно всего набора умения, в числе других хорошей эмиссии голоса, дикции, выразительности движения и мимики, способности анализирования и смышления в драматическом тексте, способности вызывание и играние чувств. Теперь не прикладывается специального веса к физическим качествам, перестали обязывать каноны красоты, которые впрочем подвергались проходящей моде. Обычно хорошие актёры обучены в пении, танце, импровизации, наблюдении и, сценической борьбе и игрании классических текстов, диалектом и говором. Много актёров принимают участие в продолжительных курсах и посещает к позволяющим школам развить такие умения. У этих школ часто очень разные философ и художественные методологии.
Od aktorów oczekuje się zwykle całego zestawu umiejętności, między innymi dobrej emisji głosu, dykcji, wyrazistości ruchu i mimiki, zdolności analizowania i rozumienia tekstu dramatycznego, zdolności wywoływania i odgrywania uczuć. Obecnie nie przykłada się specjalnej wagi do cech fizycznych, przestały obowiązywać kanony piękna, które zresztą podlegały przemijającej modzie. Zwykle dobrzy aktorzy są wyszkoleni w śpiewie, tańcu, improwizacji, obserwacji i naśladowaniu, walce scenicznej i odgrywaniu tekstów klasycznych, posługiwaniu się dialektem i gwarą. Wielu aktorów bierze udział w długotrwałych kursach i uczęszcza do szkół pozwalających rozwinąć takie umiejętności. Szkoły te mają często bardzo różne filozofie i metodologie artystyczne.
Mam nadzieje że troche pomogłam.

2 3 2