Odpowiedzi

2010-03-24T19:47:20+01:00
Prezydent jest jednoosobowym organem władzy wykonawczym państwa
10 1 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T20:02:31+01:00
I. Władza wykonawcza - prezydent:

1. Prezydent jest organem władzy.
2. Sposób wybierania prezydenta w RP:
- może nim zostać obywatel Polski mający skończone 35l.
- kandydata zgłasza co najmniej 100tys. obywateli
- wybierany jest na pięcioletnią kadencje w wyborach:
* powszechnych
* równych
* bezpośrednich
* tajnych
- prezydentem zostaje kandydat, który uzyskał ponad 50% głosów. (jeśli nie uzyskał przeprowadzana zostaje 2 tura, w której bierze udział dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem w pierwszej turze).
- kadencja zaczyna się od dnia założenia przez niego przysięgi.

3. Uprawnienia prezydenta w RP:
- prawo inicjatywy ustawodawczej
- prawo veta
- ma prawo rozwiązać parlament jeśli nie zdoła on wyłonić rządu lub uchwalić budżetu.
- posiada prawo łaski
- ma prawo zwracać się do trybunału konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustaw z konstytucją
- reprezentuje państwo w stosunkach międzynarodowych (z premierem)
- odbiera lub nadaje obywatelstwo polskie
- mianuje ambasadorów
- nadaje ordery i odznaczenia
- jest najwyższym zwierzchnikiem wojsk Polskich w czasie pokoju.

4. Za naruszenie konstytucji, ustawy lub popełnienie przestępstwa prezydent ponosi odpowiedzialność przed trybunałem stanu.

II. Władza wykonawcza - rada ministrów.

1. Rada ministrów (rząd) - stanowi organ władzy wykonawczej. Tworzą ją:
- premier
- wicepremier
- ministrowie

2. Kompetencje rady ministrów:
a) w polityce wewnętrznej:
- kierowanie pracą organów administracji rządowej (ministerstwa, urzędy wojewódzkie)
- sprawowanie nadzoru prawnego nad samorządem terytorialnym
- zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie.
- przygotowanie projektu ustaw
- realizowanie ustaw uchwalonych przez sejm i senat
- inicjatywa ustawodawcza, czyli prawo wnoszenia do sejmu projektu ustaw.

b) w polityce zewnętrznej:
- nawiązywanie stosunków dyplomatycznych i zawieranie umów z innymi krajami
- ochrona interesów państwa na arenie międzynarodowej

3. Wojewodowie jako przedstawiciele rządów terenu:
a) powoływani i odwoływani są przez premiera
b) kompetencje wojewody:
- podlega im, straż pożarna, policja i służba medyczna
- koordynują zadania rządów z jednostkami samorządu terytorialnego.
- czuwają nad stanem dróg krajowych, ekspresowych i autostrad.
- zapobiegają i zwalczają klęski żywiołowe na obszarze województwa lub kilku powiatów
- mają nadzór nad służbą zabytków.9 4 9