Odpowiedzi

2009-10-29T18:27:35+01:00
Koncepcja humanistyczna odrzuca zewnętrzną sterowność człowieka i zakłada wewnętrzny mechanizm sterowania. Każdy człowiek jest wewnątrz sterowny, jeśli nie posiada zewnętrznych blokad hamujących jego zachowanie. Człowiek dąży do samo aktualizacji, do ciągłego rozwoju, wzrostu. Dysponuje do tego takimi narzędziami jak intuicja. W toku rozwoju pojawiają się sprzeczności między wewnętrznymi i zewnętrznymi kryteriami oceny.
2009-10-29T19:20:53+01:00
Przy tworzeniu koncepcji wykorzystywany jest dotychczasowy dorobek interesariuszy WKN oraz uwzględniany jest potencjał regionu mazowieckiego. Na etapie założeń wstępnych Komitet Sterujący projektu, składający się z przedstawicieli WKN, przyjął wizję misji parku. Zaznaczono konieczność takiego modelu funkcjonowania, by WPT mógł dość szybko stać się organizacją samofinansującą typu „non for profit”. Przyjęto, że w Parku będzie funkcjonował zarówno inkubator przedsiębiorstw technologicznych, młode firmy technologiczne i firmy o ustalonej pozycji rynkowej, które dzięki korzyściom wynikającym ze wspólnego funkcjonowanie w ramach Parku, przyczynią się do lepszego wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego regionu poprzez usprawnienie transferu technologii.