Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T11:53:47+02:00
Zadanie 2.

Program DivIMod;
uses crt;
Var
a,b,c,i:byte;
Begin
randomize;
writeln('Ja, komputer, pomyslalem sobie pewna liczbe (z zakresu 1 do 100).');
writeln('Twoim zadaniem jest zgadnac ta liczbe nie pozniej niz w 20 probie.');
i:=1;
a:=random(100)+1;
while (i<>20) do
begin
write('Podaj liczbe ');
readln(b);
if b>a then writeln(' Moja liczba jest mniejsza');
if b<a then writeln(' Moja liczba jest wieksza');
if b=a then break;
i:=i+1;
end;
if i=20 then
begin
writeln('Ups nie zgadles w 20 probach. Pa');
readln;
halt;
end;
writeln('Zgadles w ',i,' probie');
readln;
End.

Zadanie 1.
Program DivIMod;
uses crt;
Var
t1:array[2..200]of byte;
t2:array[1..200]of byte;
i,j:byte;
Begin
writeln('Program znajduje i wypisuje 15 par liczb blizniaczych.');
writeln('Liczby blizniacze to liczby pierwsze rozniace sie o 2.');

for i:=2 to 200 do t1[i]:=1;
for i:=2 to 100 do
if t1[i]=1 then
for j:=i+i to (200) do
begin
t1[j]:=0;
j:=(j+i)-1;
end;
j:=1;
for i:=2 to 200 do
if t1[i]=1 then
begin
t2[j]:=i;
j:=j+1;
end;
for i:=1 to 199 do
if t2[i]+2=t2[i+1] then
begin
if (t2[i])div 1<10 then
writeln(' ',t2[i],' - ',t2[i+1])
else
if (t2[i])div 1<100 then
writeln(' ',t2[i],' - ',t2[i+1])
else
if (t2[i])div 1<1000 then
writeln(t2[i],' - ',t2[i+1]);
end;
readln;
End.