Odpowiedzi

2010-03-28T11:49:24+02:00
Kochanowki za życia, był przede wszystkim poetą, pisał pieśni, fraszki i treny.
W jego poezji wartościami istotnymi było: zdrowie, rodzina, zabawa, korzystanie z życia, wiara w Boga, piękno i harmonię świata, czyste sumienie, uczciwość, nadzieja i optymizm. W pieśni 'Serce roście” co poeta mówi o harmoni świata. Pierwszy wers tego wiersza to:” Serce roście patrząc na te czasy!”. Jest to rodzaj wykrzyknienia, będącego wyrazem zachwytu podmiotu lirycznego nad otaczającą go przyrodą. Dalsze wersy pierwszej zwrotki pokazują proces przemian zachodzących w przyrodzie: wiosną natura budzi się z zimowego snu i w ślad za nią całe życie na ziemi odradza się na nowo: „Mało przed tym gołe były lasy (...), Teraz drzewa liście na się wzięły.” Wszystko na ziemi zaczyna żyć wraz z nadejściem wiosny. Przemiany zachodzące w świecie przyrody mają wpływ na stan ducha i uczucia człowieka. Sprawiają, że człowiek na nowo zaczyna dostrzegać i doceniać piękno tkwiące w przyrodzie. Właśnie to piękno utwierdza w nim poczucie harmonii wewnętrznej i ładu panującego w otaczającym go świecie. Dalej następuje część refleksyjna: „Ale to grunt wesela prawego, Kiedy człowiek sumnienia całego”. Właśnie tutaj Kochanowski mówi, że naprawdę szczęsliwy, jest ten kto ma czyste sumienie. W „Hymie do Boga” Kochanowski wielbi Boga. Za pomocą rożnych środków poetyckich mówi, że Bóg jest hojny, dobry, wszechmocny i że jest królem świata, bo wszystko należy do niego. W wierszu tym wychwala Boga, dziękuje mu i prosi o dalszą opiekę. Trzecia pieś jaką omówię to „ Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje”. Poeta radzi, by nie porzucać nadzieji pomimo największych nieszczęść, żyć w zgodzie z naturą i by ufać Bogu. Fraszka „Na zdrowie” pokazuje, że jest ono bardzo ważne, nie można kupić jego za żadne pieniądze - jest największym skarbem, jaki posiada człowiek. Uświadamia także, że zdrowie powinno się szanować, bo bez niego wszelkie inne dobra nie mają jakichkolwiek wartości. Wiele wartości ma fraszka „Na dom w Czarnolesie”. We fraszce tej możemy poznać "przepis" jakiego Kochanowski udziela ludziom na życie szczęśliwe. Nie trzeba wiele: czyste sumienie, ludzka życzliwość i oczywiście zdrowie, któremu Kochanowski też poświęca inne swe fraszki. Najważniejsze w życiu człowieka powinny być następujące wartości: spokój i dbałość o gnazdo rodzinne, zdrowie. To wszystko podmiotowi lirycznemu zapewnia właśnie Czarnolas.
Poeta dziękuje za dary, jakie otrzymał od Boga, a także prosi Go o dalsze błogosławieństwo.